Aktualności

O Profesorze Janie Tadeuszu Bonarskim

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj 

Przyszedł na świat w Wodzisławiu w niewielkiej miejscowości na Ziemi Kieleckiej, w roku 1956. Tam też uczył się w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości i zdaniu egzaminów wstępnych, w roku 1976 rozpoczął studia na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po ukończeniu studiów, rozpoczął swoja karierę naukową w ramach studiów doktorskich. W tym czasie, jego zainteresowania naukowe skierowane były na zagadnienia rentgenowskiej ilościowej analizy fazowej materiałów steksturowanych. Wyniki tych badań przedstawił w rozprawie doktorskiej, którą obronił z wyróżnieniem na Wydziale Metalurgii AGH w roku 1990.

Pracę w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie podjął, dwa lata przed obroną doktoratu, w grupie prof. Jana Pośpiech. Kolejne etapy Jego kariery naukowej ukoronowane zostały habilitacją w roku 2002 oraz uzyskaniem tytułu profesora nauk technicznych w roku 2014.

W międzyczasie Profesor Jan Bonarski pełnił funkcję Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. Systemu Jakości, Kierownika Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej, Kierownika Pracowni Struktur Anizotropowych a w ostatnich pięciu latach Dyrektora ds. Ogólnych. Swoją pasję dydaktyczną realizował prowadząc przez ostatnie 9 lat wykłady w ramach studiów doktorskich przy macierzystym Instytucie oraz jako promotor kilku rozpraw doktorskich i prelegent referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Badania prowadzone przez Profesora koncentrowały się na teksturze krystalograficznej i naprężeniu własnym w obszarach przypowierzchniowych, analizie zmian struktury podczas zużycia zmęczeniowego silnie obciążonych stalowych elementów konstrukcyjnych oraz opracowaniu i zastosowaniu w praktyce badawczej Rentgenowskiej Tomografii Tekstury (RTT). Ponadto, prowadził również badania strukturalne drewna i naturalnych biomateriałów (muszle morskie).

Najważniejsze osiągnięcia Profesora to niewątpliwie: identyfikacja składowej destrukcyjnej tekstury, która poprzedza zniszczenie materiału, analiza rozkładu zaburzeń struktury obszarów przypowierzchniowych w monokrystalicznych elementach baterii słonecznych ze zamorfizowaną warstwą zagrzebaną, opracowanie metody pomiaru oraz matematyczną transformację i korektę geometryczną jednowarstwowych figur biegunowych co pozwoliło na nieniszczące obrazowanie niejednorodności tekstury w obszarach przypowierzchniowych a także odkrycie istnienia siły elektromotorycznej pomiędzy elektrodami tego samego materiału o różnych orientacjach krystalograficznych. Ostatnie z osiągnięć zaowocowało zbudowaniem i opatentowaniem tzw. ogniwa krystalicznego. Ponadto, jest On również współautorem zderzeniochronu, oryginalnego urządzenia mechanicznego, przeznaczonego do ochrony głowic pomiarowych urządzeń skanujących przed ich zniszczeniem na skutek zderzenia z obiektem badanym.

Szeroka współpraca Profesora z naukowcami z Austrii, Bułgarii, Niemiec, Hiszpanii, Rosji, Słowenii i Ukrainy oraz kilku instytutów krajowymi i uzyskiwane bardzo wartościowe wyniki tych i innych badań, zaowocowały szeregiem publikacji w wysoko cenionych czasopismach, między innymi takich jak: Cellulose, Journal of Applied Crystallography, Journal of Physics, Material Science and Technology, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Texture and Microstructures, Wood Science, Zeitschrift für Metallkunde czy Archives of Metallurgy and Materials.

Jego dorobek naukowy to prawie 170 publikacji, dwie monografie autorskie oraz dwie współautorskie. Uhonorowany był kilkakrotnie odznaczeniami i wyróżnieniami, z których najważniejsze to nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Złoty Krzyż Zasługi za wybitne osiągnięcia naukowe przyznany Profesorowi Bonarskiemu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2008.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako dobry, uczynny i życzliwy Kolega, sprawiedliwy i wymagający Kierownik i Dyrektor pochylający się z troska nad problemami współpracowników oraz wysokiej klasy naukowiec o uznanej międzynarodowej i krajowej renomie w obszarze inżynierii materiałowej.