Tematyka badawcza Pracowni Teorii Procesów Metalurgicznych

Drukuj

Pracownia Teorii Procesów Metalurgicznych DN-1 istnieje od chwili powołania do działalności naukowej najpierw laboratorium, w strukturze Instytutu Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie a następnie Zakładu Podstaw Metalurgii, Instytutu Podstaw Metalurgii i Instytutu Podstaw Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Tematyka badawcza w początkowym etapie koncentrowała się na pomiarach aktywności metali w stopach. Z czasem była poszerzana o badania innych właściwości, takich jak napięcie powierzchniowe i gęstość. Ostatnie lata dwudziestego i początkowe dwudziestego pierwszego wieku to kolejny okres poszerzenia spektrum badań właściwości termodynamicznych oraz fizykochemicznych lutowi bezołowiowych. Należą do nich pomiary lepkości, oporności właściwej, pomiary kalorymetryczne entalpii tworzenia faz międzymetalicznych oraz zmiany entalpii tworzenia ciekłych stopów, badania temperatury przemian fazowych metodą analizy termicznej, badania absorpcji/desorpcji wodoru i zwilżalność materiałów bezołowiowymi stopami lutowniczymi, otrzymywania metodą elektrolityczną stopów lutowniczych oraz otrzymywania warstw grafenowych. Od chwili powstania pracownią Teorii Procesów Metalurgicznych kierowali kolejno: prof. dr Aleksander Krupkowski, prof. dr Władysław Ptak, prof. dr hab. inż. Zbigniew Moser a od roku 2000 prof. dr hab. inż. Władysław Gąsior.


Tematyka badawcza pracowni teorii procesów metalurgicznych.

Nowe ekologiczne stopy lutownicze

Materiały metaliczne do magazynowania energii.


PROJEKTY BADAWCZE


Projekty Unii Europejskiej


Współpraca dwustronna z zagranicąPRACE DOKTORSKIE

Zakończone:

2008 - Janusz Pstruś, Właściwości fizykochemiczne nowych stopów lutowniczych na przykładzie układu Sn-Zn-In, IMIM PAN, (Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Moser)

2012 - Adam Dębski, Ciepło tworzenia faz międzymetalicznych z układu Al-Fe-Ni-Ti, IMIM PAN, (Promotor: W. Gąsior)

2013 - Tomasz Gancarz, Właściwości fizykochemiczne ciekłych stopów Sb-Sn-Zn, IMIM PAN, (Promotor: W. Gąsior)

2014 - H. Kazimierczak, Electrodeposition of Zn-Mo layers from aqueous citrate solution, IMIM PAN, (Promotor: P. Ozga).

2015 - M. Trybuła, Thermodynamic, structural and thermophysical properties of liquid Al-Li-Zn, (Promotor: W. Gąsior)

2017 - M. Słupska, Elektrolityczne otrzymywanie warstw Sn-Zn-Cu z kąpieli cytrynianowych, (Promotor: P. Ozga)

W toku:

Agnieszka Hara - promotor: P. Ozga

Sylwia Terlicka - promotor: P. Fima

Monika Bugajska - promotor: P. Fima

Mgr inż. Miłosz Zabrocki - „Właściwości termodynamiczne ciekłych stopów z układów Ga-Ge-Li oraz Ga-In-Li"

 INNE