Instytut

Dokumenty - logo HR

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj


STATUT Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

ZALECENIE KOMISJI z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

KODEKS Etyki Pracownika Naukowego

REGULAMIN Studiów Doktoranckich z zakresu Inżynierii Materiałowej prowadzonych przez IMIM PAN

UCHWAŁA Rady Naukowej IMIM PAN w sprawie warunków i trybu rekrutacji na Studia Doktoranckie z zakresu Inżynierii Materiałowej

REGULAMIN Oceny Pracowników Naukowych IMIM PAN

KRYTERIA Oceny Pracowników - załącznik do Regulaminu Oceny Pracowników Naukowych IMIM PAN

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Dyscyplinarna Pracowników IMIM PAN

OCHRONA ważnych danych komputerowych - kopie bezpieczeństwa

REGULAMIN Międzynarodowych, interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim prowadzonych przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

TEMPLATE 1 - GAP ANALYSIS

TEMPLATE 2: HR STRATEGY - ACTION PLAN

Regulamin zatrudniania na stanowiskach naukowych w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Uchwała Rady Naukowej IMIM PAN z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w IMIM PAN

Ogólne zasady i wymagania dotyczące naukowców - wewnętrzna analiza zgodności i rozbieżności