Instytut

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk przy ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

Oświadczenie w sprawie przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności sporządzono dnia 31 marca 2022r. W wyniku samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny stwierdzono aktualność deklaracji.

Dostępność Biuletynu Informacji Publicznej
Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk przy ul. Reymonta 25, 30-09 Kraków

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk (http://www.imim.4bip.pl/) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności internetowych i mobilnych aplikacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 oraz z uwzględnieniem wymogów dla podmiotów sektora publicznego.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej IMIM PAN jest w pełni zgodna z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
1. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 31 marca 2022r.
2. Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie wpisu do Bazy Jednostek Certyfikowanych prowadzonych przez AkcessNet Cezary Małota oraz na podstawie samooceny wykonanej przy pomocy narzędzia do oceny dostępności stron internetowych: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa BIP IMIM PAN spełnia wymagania dostępności w testach tam ujętych w 100 %.
Certyfikat „Jednostka Bez Barier" potwierdza zgodność strony BIP z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie minimum AA). Nie informuje o poziomie dostępności wszystkich treści publikowanych przez: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk.

Informacje uzupełniające

1. Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej IMIM PAN: marzec 2019 r.
2. Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: -- r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych (dr hab. Anna Wierzbicka Miernik; tel.: 122952800; email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
ul. Reymonta 25
30-059 Kraków
Telefon: (+48) 12 295-28-00
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Strona internetowa: www.imim.pl


Dostępność strony internetowej www.imim.pl
Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk przy ul. Reymonta 25, 30-09 Kraków

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk (http://www.imim.pl/) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności internetowych i mobilnych aplikacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 oraz z uwzględnieniem wymogów dla podmiotów sektora publicznego.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.imim.pl jest częściowo zgodna z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

1. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 31 marca 2022r.
2. Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny wykonanej przy pomocy narzędzia do oceny dostępności stron internetowych: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa BIP IMIM PAN spełnia wymagania dostępności w testach tam ujętych w 92,7 %.

Mimo starań ze strony administratorów strony, niektóre dokumenty tam umieszczane mogą być niedostępne lub niezgodne z wielu przyczyn:

  1. ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

  2. ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść;

Część dokumentów nie posiada:

  1. warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

  2. opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

  3. audiodeskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

  4. prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu "dobrych praktyk redaktorskich" (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

Strona internetowa www.imim.pl zapewnia obsługę standardowych klawiszy i kombinacji skrótów (klawiszy dostępu), zależnie od przeglądarki internetowej oraz zainstalowanego systemu operacyjnego.

Dodatkowa informacja

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje uzupełniające

1. Data publikacji strony internetowej www.imim.pl: 14.10.2008 r.
2. Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 11.03.2012 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych (dr hab. Anna Wierzbicka Miernik; tel.: 122952800; email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
ul. Reymonta 25
30-059 Kraków
Telefon: (+48) 12 295-28-00
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Strona internetowa: www.imim.pl


Dostępność architektoniczna
Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk przy ul. Reymonta 25, 30-09 Kraków

Do budynku prowadzi wejście przez bramę od ul. Reymonta. Do siedziby IMIM PAN prowadzi jeden schodek bez podjazdu dla wózków. Brak naprowadzeń dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Szatnia znajduje się po prawej stronie od wejścia.
W budynku brak windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na IIp. Prowadzą do niego schody bez platformy przychodowej.
Przed budynkiem wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych. Nie ma opłat za parkowanie.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Dostępność architektoniczna
Laboratorium Fotowoltaiczne
Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk przy ul. Krakowskiej 22, 43-340 Kozy

Do budynku prowadzi wejście przez bramę od ul. Krakowskiej. Do Laboratorium prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Brak naprowadzeń dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku brak szatni, windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.