Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Erasmus+

Czym jest Erasmus+?

To program Unii Europejskiej stworzony w celu wsparcia wymiany edukacyjnej obywateli UE w latach 2021-2027, którego budżet wynosi 26,2 miliarda euro. Poprzez podnoszenie kwalifikacji i umiejętności, które prowadzone jest zarówno poprzez formalne, jak i nieformalne formy kształcenia i szkolenia - Program przyczynia się do budowania wysokiej klasy społeczeństwa demokratycznego. Podnoszenie szeroko rozumianych kompetencji obywateli UE przekłada się bezpośrednio na ich funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie, które staje się coraz bardziej mobilne, wielokulturowe i cyfrowe. Erasmus+ pozwala nie tylko otworzyć się, ale i zrozumieć ideę międzykulturowości i ułatwić wejście na rynek pracy.

Program stanowi główny mechanizm wspierający osiąganie celów europejskiego obszaru edukacji, Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021-2027, strategii UE na rzecz młodzieży oraz planu prac UE w dziedzinie sportu (2021-2024).

Priorytety programu Erasmus+

  • włączenie i różnorodność,

  • transformacja cyfrowa,

  • środowisko i walka ze zmianą klimatu,

  • uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie.

Celem Erasmus+ jest dążenie do budowy bardziej włączającego, spójnego i zielonego społeczeństwa, które będzie przygotowane do uczestnictwa w cyfrowym świecie.


Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2023:

https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/11/24/1m3t1s/2022-erasmusplus-programme-guide-pl.pdf

Więcej o Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Jak to działa?
Grupą docelową, do której kierowany jest Program są osoby fizyczne, jednak Erasmus+ dociera do nich za pośrednictwem tzw. organizacji uczestniczących (umowy o udzielenie dotacji nie są podpisywane z indywidualnymi uczestnikami). Organizacje uczestniczące mają siedziby w państwach członkowskich UE lub w państwach trzecich stowarzyszonych z Programem, choć niektóre akcje są otwarte również dla uczestników z państw trzecich niestowarzyszonych z Erasmus+.

To właśnie organizacja uczestnicząca występuje z wnioskiem o przystąpienie do Programu. Jeżeli jej projekt zostanie wybrany, wówczas staje się beneficjentem dofinansowania w ramach programu Erasmus+. Jako beneficjent podpisuje umowę o udzielenie dotacji, która daje prawo do otrzymania wsparcia finansowego na realizację projektu, tj. odbycia przez pracowników jednostki zagranicznych szkoleń istotnych z punktu widzenia ich codziennej pracy.

W pełni uprawnione do udziału w programie Erasmus+ są:

  • państwa członkowskie UE

  • państwa trzecie stowarzyszone
    z Programem.


Państwa członkowskie UE

Państwa trzecie stowarzyszone z Programem

Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja,Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja

Macedonia Północna, Serbia, Islandia,Liechtenstein, Norwegia, Turcja

Do udziału w Erasmus+ dopuszczono również kraje trzecie niestowarzyszone z Programem, przy czym warunki ich uczestnictwa są szczegółowo określone w poszczególnych akcjach programu.

Wykaz państw trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Aktualnie w IMIM PAN realizowane są dwie umowy w ramach Akcji 1 - Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu:

 

2021-1-PL01-KA131-HED-000011631 w ramach edycji programu Erasmus + KA131, konkurs wniosków KA131-HED-2021

2022-1-PL01-KA131-000061910 w ramach edycji programu Erasmus + KA131, konkurs wniosków KA131-2022