blaszki5.jpg

Dr inż. Magdalena Miszczyk

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 62, pokój 120, fax.: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska:

Dr. inż. Magdalena Maria Miszczyk zatrudniona jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, początkowo na stanowisku metalurga (od 2008), następnie adiunkta (od 2014). Od 2009 roku jest Ekspertem w Zespole Laboratoriów Akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN - Laboratorium Analitycznej Mikroskopii Elektronowej, Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej, Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej w IMIM PAN w Krakowie.


Przebieg pracy naukowej:

magister, inżynier: Akademia Pedagogiczna, Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Wychowanie Techniczne - 2007,
(temat pracy: Charakterystyka struktur stopów Ag-Cu-Ti, charakteryzujących się niemieszalnością w stanie ciekłym)

doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Pracownia Odkształcenia Plastycznego Metali, Specjalność: Inżynieria Materiałowa, Kraków, 2013, (temat pracy: Microstructure and texture evolution during annealing of plane strain compressed fcc metals)

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, Centre Sciences des Matériaux et des Structures, Specialite : Sciences et Génie des Matériaux, Saint-Etienne, France, 2013, (titre de these: Modifications de la microstructure et de la texture pendant le recuit des mètaux déformés de structure c.f.c.)

inne:
Uniwersytet Rolniczy, studia podyplomowe dla pracowników nauki, Profesjonalny kierownik projektów badawczo-rozwojowych, Kraków, 2012


Dorobek naukowy:

Łącznie 32 opublikowanych prac, w tym 13 pozycji ujętych przez Institute for Scientific Information w Filadelfii, liczba cytowani: 34, Hirsh factor: 5

Najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat:

 1. M. M. Miszczyk, H. Paul, J. H. Driver: "TEM and SEM analyses of the orientation relations of recrystallizaed grains in a stable Al-1 wt.%Mn single crystal", Materials Characterization, 2016, 112, pp. 68-80.

 2. M. M. Miszczyk, H. Paul, J. H. Driver:"Plastic flow instabilities formation in nominally stable {110}<001>-oriented copper single crystal", Advancements in Theoretical and Applied Plasticity", Proceedings of PLASTICITY'16: The twenty Second International Symposium on Plasticity and its Current Applications, Ed. Akhtar S. Khan, USA, Maryland 2016, ISBN: 978-0-9911654-7-6, pages: 7-9.

 3. H. Paul, M. M. Miszczyk, J. H. Driver: „Micro- and macro- scaleshear banding in C{112}<111>-oriented single crystals of fcc metals", Advancements in Theoretical and Applied Plasticity", Proceedings of PLASTICITY'16: The twenty Second International Symposium on Plasticity and its Current Applications, Ed. Akhtar S. Khan, USA, Maryland 2016, ISBN: 978-0-9911654-7-6, pages: 10-12.

 4. H. Paul, M. M. Miszczyk: „Mechanism of macroscopic shear bands formation in polycrystalline copper pre-deformed by ECAP and subsequently plane strain compressed", Advancements in Theoretical and Applied Plasticity, Proceedings of PLASTICITY'16: The twenty Second International Symposium on Plasticity and its Current Applications, Ed. Akhtar S. Khan, USA, Maryland 2016, ISBN: 978-0-9911654-7-6, pp. 13-15.

 5. M. M. Miszczyk, J. Poplewska, H. Paul, J. H. Driver: „The influence of the as-deformed texture components on cube-oriented grains formation during primary recrystallization of AA1050 alloy", Advanced Materials Research, 2016 (submitted)

 6. H. Paul, M. M. Miszczyk, J.H. Driver, P. Drzymała: „Recrystallization twinning during primary recrystallization in stable single crystals of fcc metals", Advanced Materials Research, 2016 (submitted)

 7. M. Miszczyk, H. Paul, J. H. Driver, C. Maurice: "New orientation formation and grain growth during primary recrystallization in stable single crystals of three face-centred cubic metals", Acta Materialia, 2015, 83, pp. 120-136.

 8.  M. M. Miszczyk, H. Paul, J. H. Driver, C. Maurice: "New orientation formation during recrystallization of channel-die deformed Al-1%Mn alloy single crystals of stable orientations" Archives of Metallurgy and Materials, 2015 (in press).

 9. H. Paul, M. M. Miszczyk: „Deformation microstructure and texture transformations in fcc metals of medium-to-high stacking fault energy: critical role of micro- and macro- scale shear bands", Archives of Metallurgy and Materials, 2015 (in press).

 10. M. M. Miszczyk, H. Paul: "Recrystallization behavior of plane strain deformed Al-Mn-Mg-S-cZr alloy", Solid State Phenomena, 2015, 231, pp. 1-10.

 11. H. Paul, J.H. Driver, A. Tarasek, W. Wajda, M. Miszczyk: "Mechanism of macroscopic shear band formation in plane strain compressed fine-grained aluminium", Materials Science Engineering A, 2015 (submitted).

 12. H Paul, J. Morgiel, M. Faryna, M. Prażmowski, M. Miszczyk: „Microstructure and interfacial reactions in the bonding zone of explosively welded Zr700 and carbon steel plater", International Journal of Materials Research, 2015 (in press).

 13. M. M. Miszczyk, H. Paul, J. H. Driver, C. Maurice: "Crystallographic aspects of nucleation and grain growth during recrystallization of high stacking fault energy metals as characterized on model Al-1%at.Mn alloy crystals", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015 (in press).

 14. M. Miszczyk, H. Paul, J. H. Driver, C. Maurice: "Disorientation relations during the early stages of recrystallization in medium and low SFE fcc metals", Materials Science Forum, 2014, 783-786, pp. 2585-2590.

 15. H. Paul, J. Morgiel, T. Baudin, F. Brisset, M. Prażmowski, M. Miszczyk: "Characterization of Explosive Weld Joints by TEM and SEM/EBSD", Archives of Metallurgy and Materials, 2014, 59, pp. 1129-1136.

 16. M. Miszczyk, H. Paul, J. H. Driver, C. Maurice, „Relacje dezorientacji w początkowych stadiach rekrystalizacji metali o sieci rsc o średniej i małej energii błędu ułożenia", Rudy i Metale Nieżelazne, 2013, R57, 5, str. 312-318

 17. H. Paul, P. Uliasz, M. Miszczyk, W. Skuza, T. Knych, „An SEM/EBSD study of shear bands formation in Al-0.23%wt.Zr alloy deformed in plane strain compression", Archives of Metallurgy and Materials, 2013, Vols. 58, pp. 145-150

 18. H. Paul, L. Lityńska, M. Miszczyk, M. Prażmowski, „Microstructure and phase transformation near the bonding zone of Al/Cu clad manufactured by explosive welding", Archives of Metallurgy and Materials, 2012, Vols. 57, pp. 1151-1162

 19. R. Bański, H. Paul, M. Prażmowski, M. Miszczyk: „Wpływ obróbki cieplnej na zmiany mikrostrukturalne oraz właściwości mechaniczne bimetali Ti/Ni wytwarzanych metodą spajania wybuchowego", Rudy i Metale Nieżelazne, 2012, R57, 5, str. 312-318

 20. W. Wajda, Ł. Madej, H. Paul, R. Gołąb, M. Miszczyk: „Validation of texture evolution model for polycrystalline aluminium on the basis of 3D digital microstructures", Steel Research International, 2012, pp. 1111-1114

 21. H. Paul, M. Miszczyk, M. Prażmowski: „Experimental investigation of texture gradients in aluminium/copper plates bonded through explosive welding process", Materials Science Forum, 2012, Vol. 702-703, pp. 603-606

 22. M. Miszczyk, H. Paul, J.H. Driver, Cl. Maurice: „Microstructure and Texture Evolution during Annealing of Plane Strain Compressed Al and Al-1%Mn alloy Single Crystals", Archives of Metallurgy and Materials, 2011, Vol. 56, Issue 5, pp. 933-938


Projekty badawcze:

Kierownik

• Krystalograficzne aspekty procesu rekrystalizacji w technicznych stopach aluminium, projekt badawczy Nr IP2011 036471, IMIM PAN, kierownik, 2011-2013,

Wykonawca

• Przemiany fazowe na osnowie i na granicach między fazowych wymuszone przez intensywne odkształcenie plastyczne, projekt międzynarodowy niewspółfinansowany Nr UMO-2011/01/M/ST8/07822, IMIM PAN, wykonawca, 2012-2014,

• Opracowanie i definicja modeli naprężenia uplastyczniającego materiałów polikrystalicznych w skali makro, projekt Nr 2011/01/B/ST8/01649, IMIM PAN, wykonawca, 2011-2014,

• Mechanizmy ewolucji struktury i tekstury w procesach zdrowienia i rekrystalizacji metali o sieci regularnej ściennie centrowanej, projekt badawczy Nr 3010 B/T02/2011/40, IMIM PAN, wykonawca, 2011-2013,

• Wpływ struktury wydzieleń fazowych na proces rozdrobnienia strukturalnego oraz zachowanie w procesie rekrystalizacji w stopach aluminium przetworzonych metodami intensywnej przeróbki plastycznej, projekt badawczy Nr 765/N - FRANCJA/2010/0, IMIM PAN, wykonawca, 2010-2012,

• Opracowanie technologii wytwarzania wielowarstwowych wyrobów przeznaczonych na elementy wymienników ciepła wykonane z nowoczesnych materiałów funkcjonalnych na bazie stopów aluminium, projekt rozwojowy Nr R15 048 03, IMIM PAN, wykonawca, 2008-2010,

• Modelowanie rozwoju mikrostruktury i tekstury z uwzględnieniem roli pasm ścinania, projekt badawczy Nr 3 T08A 06130, IMIM PAN, wykonawca, 2008-2009.

Współpraca dwustronna z zagranicą:

Realizacja pracy doktorskiej w systemie „co-tutelle" między Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie a École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne we Francji, 2009-2013.


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą:

 

2015 Staż naukowy w ramach programu Erasmus Plus w Technical University of Denmark, Department of Wind Energy, Dania - 3 tygodnie, prof. Dorte Juul Jensen.

2015 Staż naukowy w CHALMERS University of Technology, Department of Materials and Manufacturing Technology, Szwecja - 2 tygodnie, Prof. Uta Klement.

2011, 2010, 2009 Stypendium Regionu Rhône-Alpes - CMIRA - Francja - École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne - Centre Sciences des Matériaux et des Structures - staż naukowy - 3x6 miesięcy, prof. Julian H. Driver, dr Claire Maurice.


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych:

2014 Nagroda Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego za najlepszą pracę doktorską z zakresu Inżynierii Materiałowej w 2013 roku.

 

Organizacja konferencji i sympozjów naukowych:

Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji pt.: XII International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations (EPNM-2013), 2013.

 

Przynależność do organizacji naukowych:

Członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (2015-2018),

Członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii,

Członek Europen Microbeam Analysis Society.


Główne zainteresowania naukowe:

Niejednorodne płynięcie materiałów metalicznych. Przemiany strukturalno-teksturowe w początkowych stadiach procesu rekrystalizacji. Charakterystyka przemian tekstury z wykorzystaniem dyfrakcji promieni X. Techniki pomiaru orientacji lokalnych w TEM oraz SEM.