PROJEKY DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Temat projektu: Indukowane mechanicznie przemiany fazowe w stopach o wysokiej entropii konfiguracyjnej

 

Konkurs: OPUS 19

Projekt badawczy nr 2020/37/B/ST5/03267

Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Chulist

DOFINANSOWANIE: 

557 400 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 557 400 zł


Głównym celem projektu jest otrzymanie materiału dwufazowego z wykorzystaniem mechanicznie (naprężeniowo oraz odkształceniowo) indukowanych przemian fazowych w stopach o wysokiej entropii konfiguracyjnej. Projektowanie materiału o bardzo wysokich własnościach mechanicznych będzie polegać na stabilizacji faz metastabilnych. Takie podejście, w zależności od badanego układu, pozwoli na uzyskanie unikalnych własności w niskich i podwyższonych temperaturach..

 

Temat projektu: Krystalograficzno-fenomenologiczny model termosprężystej przemiany martenzytycznej dla stopów Heuslera

 

Konkurs: OPUS 15

Projekt badawczy nr 2018/29/B/ST8/02343

Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Chulist

DOFINANSOWANIE: 

590 600 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 590 600 zł


Podstawowym celem projektu jest wyznaczenie uniwersalnego modelu dla stopów Heuslera opisującego relacje krystalograficzne pomiędzy faza macierzystą, określaną mianem austenitu a fazą o niższej symetrii będącą wynikiem termosprężystej przemiany martenzytycznej. Wybór tego typu stopów jest podyktowany charakterem samej przemiany termosprężystej, którą cechuje pełna odwracalność krystalograficzna podczas przejść pomiędzy obydwoma fazami.

 

Temat projektu: Adaptacyjne struktury martenzytyczne - wpływ modulacji oraz inwersyjnych błędów ułożenia na strukturę krystaliczną oraz efekt magnetycznie indukowanego odkształcenia

 

Konkurs: OPUS 13

Projekt badawczy nr 2017/25/B/ST8/02524

Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Chulist

DOFINANSOWANIE: 

596 600 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 596 600 zł


Podstawowym celem projektu jest określenie roli różnych granic bliźniaczych w tym roli periodycznych lub częściowo periodycznych zaburzeń strukturalnych, takich jak modulacja oraz inwersyjne błędy ułożenia na strukturę krystaliczną oraz magnetycznie indukowane odkształcenie. Pełna charakterystyka mikrostrukturalna pozwoli również na wskazanie udziału poszczególnych składowych mikrostruktury do krytycznego naprężenie bliźniakowania oraz na wyeliminowanie składowych niekorzystnych i w konsekwencji poprawę efektu magnetycznie indukowanego odkształcenia.


   

Temat projektu: Rola tekstury krystalograficznej oraz rozmiaru krystalitów w kształtowaniu efektu supersprężystego w stopach z pamięcią kształtu na bazie żelaza

 

Konkurs: PRELUDIUM 19

Projekt badawczy nr 2020/37/N/ST5/03134

Kierownik projektu: Dr Monika Czerny

DOFINANSOWANIE: 

135 600 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 135 600 zł


Głównym celem proponowanego programu badawczego jest wytworzenie materiału polikrystalicznego o odpowiednich składowych tekstury (deformacji lub rekrystalizacji) i odpowiedniej wielkości ziarna, które doprowadzą do uzyskania dużego efektu supersprężystego w materiale polikrystalicznym na bazie Fe. Oba aspekty zostaną uzyskane poprzez użycie metod dużych deformacji, a następnie jednoetapową lub dwuetapową obróbkę cieplną. Kolejnym celem jest modyfikacja składu chemicznego, która umożliwi przesunięcie temperatury początkowej martenzytu (Ms) w kierunku wyższych temperatur. To z kolei znacznie zwiększy potencjał aplikacyjny proponowanego materiału. W projekcie planowane jest to poprzez niewielki dodatek Nb lub Ti.


 

Temat projektu: Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim

 

Konkurs: PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Projekt nr POWR.03.02.00-00-I043/16

Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

DOFINANSOWANIE: 

1 019 096 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 1 019 096 zł


Głównym głównym Projektu jest wdrożenie nowego programu międzynarodowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim. Badania naukowe prowadzone przez uczestników studiów doktoranckich będą profilowane pod kątem ich aplikacyjnego charakteru (komercjalizacja rezultatów). Studia doktoranckie realizowane w Projekcie prowadzone będą w systemie stacjonarnym oraz bezpłatnym dla uczestników.

Główne rezultaty Projektu: 8 uczestników studiów doktoranckich, w tym co najmniej 4 kobiety, uzyska stopień naukowy doktora nauk technicznych. Zrealizowanych zostanie 397h dydaktycznych specjalistycznych wykładów (w j. angielskim). Uczestnicy Projektu opublikują co najmniej 8 artykułów naukowych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Szacuje się także, że otrzymają co najmniej 8 nagród i wyróżnień na międzynarodowych kongresach, konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych oraz wezmą udział w 8 projektach B+R realizowanych z udziałem przedsiębiorstw. Wypłacone zostaną 32 roczne stypendia naukowe motywacyjne (8 studentów x 4 lata). Łączna liczba punktów ECTS w pełnym cyklu kształcenia/1 doktoranta = 44.


   

Strona 3 z 7

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>