PROJEKY DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Temat projektu: Krystalograficzno-fenomenologiczny model termosprężystej przemiany martenzytycznej dla stopów Heuslera

 

Konkurs: OPUS 15

Projekt badawczy nr 2018/29/B/ST8/02343

Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Chulist

DOFINANSOWANIE: 

590 600 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 590 600 zł


Podstawowym celem projektu jest wyznaczenie uniwersalnego modelu dla stopów Heuslera opisującego relacje krystalograficzne pomiędzy faza macierzystą, określaną mianem austenitu a fazą o niższej symetrii będącą wynikiem termosprężystej przemiany martenzytycznej. Wybór tego typu stopów jest podyktowany charakterem samej przemiany termosprężystej, którą cechuje pełna odwracalność krystalograficzna podczas przejść pomiędzy obydwoma fazami.

 

Temat projektu: Adaptacyjne struktury martenzytyczne - wpływ modulacji oraz inwersyjnych błędów ułożenia na strukturę krystaliczną oraz efekt magnetycznie indukowanego odkształcenia

 

Konkurs: OPUS 13

Projekt badawczy nr 2017/25/B/ST8/02524

Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Chulist

DOFINANSOWANIE: 

596 600 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 596 600 zł


Podstawowym celem projektu jest określenie roli różnych granic bliźniaczych w tym roli periodycznych lub częściowo periodycznych zaburzeń strukturalnych, takich jak modulacja oraz inwersyjne błędy ułożenia na strukturę krystaliczną oraz magnetycznie indukowane odkształcenie. Pełna charakterystyka mikrostrukturalna pozwoli również na wskazanie udziału poszczególnych składowych mikrostruktury do krytycznego naprężenie bliźniakowania oraz na wyeliminowanie składowych niekorzystnych i w konsekwencji poprawę efektu magnetycznie indukowanego odkształcenia.


 

Temat projektu: Rola tekstury krystalograficznej oraz rozmiaru krystalitów w kształtowaniu efektu supersprężystego w stopach z pamięcią kształtu na bazie żelaza

 

Konkurs: PRELUDIUM 19

Projekt badawczy nr 2020/37/N/ST5/03134

Kierownik projektu: Dr Monika Czerny

DOFINANSOWANIE: 

135 600 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 135 600 zł


Głównym celem proponowanego programu badawczego jest wytworzenie materiału polikrystalicznego o odpowiednich składowych tekstury (deformacji lub rekrystalizacji) i odpowiedniej wielkości ziarna, które doprowadzą do uzyskania dużego efektu supersprężystego w materiale polikrystalicznym na bazie Fe. Oba aspekty zostaną uzyskane poprzez użycie metod dużych deformacji, a następnie jednoetapową lub dwuetapową obróbkę cieplną. Kolejnym celem jest modyfikacja składu chemicznego, która umożliwi przesunięcie temperatury początkowej martenzytu (Ms) w kierunku wyższych temperatur. To z kolei znacznie zwiększy potencjał aplikacyjny proponowanego materiału. W projekcie planowane jest to poprzez niewielki dodatek Nb lub Ti.


   

Temat projektu: Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim

 

Konkurs: PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Projekt nr POWR.03.02.00-00-I043/16

Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

DOFINANSOWANIE: 

1 019 096 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 1 019 096 zł


Głównym głównym Projektu jest wdrożenie nowego programu międzynarodowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim. Badania naukowe prowadzone przez uczestników studiów doktoranckich będą profilowane pod kątem ich aplikacyjnego charakteru (komercjalizacja rezultatów). Studia doktoranckie realizowane w Projekcie prowadzone będą w systemie stacjonarnym oraz bezpłatnym dla uczestników.

Główne rezultaty Projektu: 8 uczestników studiów doktoranckich, w tym co najmniej 4 kobiety, uzyska stopień naukowy doktora nauk technicznych. Zrealizowanych zostanie 397h dydaktycznych specjalistycznych wykładów (w j. angielskim). Uczestnicy Projektu opublikują co najmniej 8 artykułów naukowych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Szacuje się także, że otrzymają co najmniej 8 nagród i wyróżnień na międzynarodowych kongresach, konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych oraz wezmą udział w 8 projektach B+R realizowanych z udziałem przedsiębiorstw. Wypłacone zostaną 32 roczne stypendia naukowe motywacyjne (8 studentów x 4 lata). Łączna liczba punktów ECTS w pełnym cyklu kształcenia/1 doktoranta = 44.


 

Temat projektu: Transport masy w przemianach fazowych na migrujących granicach wydzieleń nieciągłych- eksperyment vs. modelowanie

 

Konkurs: OPUS 13

Projekt badawczy nr 2017/25/B/ST8/02198

Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

DOFINANSOWANIE: 

767 400 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 767 400 zł


Głównym celem naukowym projektu jest poznanie i zrozumienie mechanizmu oraz kinetyki transportu masy podczas procesów wydzielania (ang. Discontinuous Precipitation-DP) i rozpuszczania nieciągłego (ang. Discontinuous Dissolution-DD) w ujęciu metod symulacji atomistycznych w konfrontacji z nowo uzyskanymi danymi eksperymentalnymi. DP i DD są to dwie najbardziej reprezentatywne dyfuzyjne przemiany fazowe w stanie stałym łączące w sobie występowanie dwóch zjawisk, tj. wydzielania nowej fazy i jednoczesnej migracji granicy ziarna dużego kąta (front reakcji-ang. Reaction Front-RF).

W oparciu o dotychczasowe wyniki badań przyjmuje się, że migrujący RF wydzieleń nieciągłych posiada pewną wewnętrzną zdolność do lokalnego skorygowania kształtu frontu reakcji prowadzącą do zbilansowania sił działających na froncie poprzez morfologiczne modyfikacje, jak: zmiana kształtu RF, zarodkowanie wtórne i rozgałęzianie płytkowych wydzieleń nowej fazy , nieustabilizowany wzrost (-stop and –go) lub nawet cofanie się RF. Wszystkie te modyfikacje są ściśle związane ze sposobem transportu masy na RF. Ponadto „historia” materiału zachowana w wydzieleniach nieciągłych determinuje przebieg procesu DD, zwłaszcza poprzez tworzenie tzw. „obrazów ducha” (ang. ghost images) uprzednich położeń RF oraz płytek wydzielonej fazy . Ponownie, sposób transportu masy jest kluczowym w zrozumieniu nieustabilizowanej migracji RF.

W związku z tym celem badań jest poznanie i zrozumienie, jak poszczególne morfologie wzrostu nieregularnego są zależne od sposobu rozkładu drugiego składnika na RF, jak czas i temperatura zmieniają ogólny charakter DP i DD, jak morfologia oraz profil stężenia drugiego składnika wynikające z DP wpływają na mechanizm i kinetykę następującego po nim procesu DD. Znalezienie odpowiedzi na te pytania umożliwi opracowanie modelu oraz/lub symulacji pozwalających opisać mikrostruktury tworzące się podczas DP i DD.


   

Strona 3 z 7

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>