blaszki5.jpg

Dr hab. inż. Przemysław Fima, Prof. PAN

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 24, pokój 205, fax: (012) 295 28 04

e-mail: p.fima@ imim pl

 
Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr hab. inż. Przemysław Fima jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 
Przebieg kariery naukowej

Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, 2002

Doktor: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, 2006

Dr hab.: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 2015


Dorobek naukowy

Łącznie 51 opublikowanych pozycji, w tym 42 prace w recenzowanych czasopismach naukowych (pozycje ujęte przez Journal Citation Reports).

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8985-240X

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat 

 1. P. Fima, H. Flandorfer: Enthalpy of mixing of liquid Ag-Bi-Cu alloys at 1073 K. Thermochim. Acta 575 (2014) 336-342.

 2. P. Fima, G. Garzeł, A. Sypień: Wetting of Cu pads by Bi-2.6Ag-xCu alloys and phase equilibria in the Ag-Bi-Cu system. J. Electron. Mater. 43 (2014) 4365-4373.

 3. P. Fima, G. Garzeł, K. Berent: Microstructure and Thermal Analysis of As-Cast Ag-Bi-Ni alloys. J. Electron. Mater. 45 (2016) 136-144.

 4. S. Terlicka, A. Dębski, P. Fima: Enthalpy of formation of Li2Sb and Li3Sb and mixing enthalpy of liquid Li-Sb alloys. J. Alloy Compd. 673 (2016) 272-277.

 5. T. Gancarz, P. Fima: Wetting and Interfacial Chemistry of Sn-Zn-Ga Alloys with Cu Substrate. J. Mater. Eng. Perform. 25 (2016) 3358-3365.

 6. P. Fima, H. Flandorfer: Mixing enthalpies of liquid Bi-Ni and Ag-Bi-Ni alloys. Thermochim. Acta 657 (2017) 134-143

 7. P. Fima, R. Novakovic, 2018, Surface tension modelling of liquid Cd-Sn-Zn alloys, Philosophical Magazine, 98, 1608-1624

 8. S. Terlicka, A. Dębski, P. Fima, 2018, Enthalpy of Mixing of Ternary Li-Pb-Sb Alloys, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 39, 412-425

 9. M. Bugajska, S. Furtauer, H. Flandorfer, P. Fima, 2018, Enthalpy of mixing of liquid Ag-Li-Sb alloys, Journal of Molecular Liquids, 269, 501-510

 10. M.E. Trybula, S. Terlicka, P. Fima, 2019, Thermodynamics of liquid Li-Sb alloys - experiment vs modeling, Journal of Chemical Thermodynamics, 128, 134-140

 11. J. Dutkiewicz, Ł. Rogal, D. Kalita, P. Fima, 2019, Development of new age hardenable Mg-Li-Sc alloys, Journal of Alloys and Compounds, 784, 686-696


Projekty badawcze

Projekty MNiSW/NCN

 • Właściwości termodynamiczne i diagram fazowy stopów Ag-Bi-Cu, (Projekt IP2011 012571), IMIM PAN, kierownik projektu, 2012-2014

 • Właściwości termodynamiczne i równowagi fazowe w stopach Ag-Bi-Ni, (Projekt IP2012 035672), IMIM PAN, kierownik projektu, 2013-2015

 • Właściwości fizykochemiczne stopów Sn-Zn+(Ga, Na), (Projekt 2013/09/D/ST8/03991), IMIM PAN, wykonawca, 2014-2017

 • Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk na granicy rozdziału faz (lutowie/podkładka) zachodzących podczas lutowania stopów na bazie Ti-6Al-4V amorficznymi taśmami TiZrCuPd, (Projekt 2013/11/B/ST8/04286), IMIM PAN, główny wykonawca, 2014-2017

 • Optymalizacja efektu rozdrobnienia ziaren do zakresu nano w stopach Mg-Li o zmiennej strukturze krystalicznej metodą intensywnej deformacji, (Projekt 2014/15/B/ST8/03184), IMIM PAN, wykonawca, 2015-2018

 • Właściwości termodynamiczne i struktura ciekłych stopów Ag-Li-Sb, (Projekt 2015/19/B/ST8/01074), IMIM PAN, kierownik projektu, 2016-2019

Projekty Unii Europejskiej

 • Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, (Projekt POIG.01.01.02-00-015/09-00), IMIM PAN, wykonawca, 2010-2013

 • Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych standardów kompleksowych badań w zakresie inżynierii materiałowej, (Projekt POIG.02.01.00-12-175/09-00), IMIM PAN, wykonawca, 2011-2014


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Staże naukowe:

KTH Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja, 2004 (2 miesiące)

Staż podoktorski: Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska, 2007-2010

Department of Inorganic Chemistry/Materials Chemistry, University of Vienna, Austria, 2012 (1 miesiąc), 2014 (2,5 tygodnia), 2016 (2 tygodnie)

IEK-2 Microstructure and Properties of Materials, Forschungszentrum Jülich, Niemcy, 2013 (2 tygodnie)

Department of Inorganic Chemistry - functional Materials, University of Vienna, Austria, 2018 (2 tygodnie)


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

Promotor prac doktorskich: S. Terlicka, M. Bugajska

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

2007 Wygranie konkursu MNiSW na Stypendium Pol-Postdoc

2012 Nagroda Dyrektora IMIM PAN za zajęcie I miejsca w grupie młodych pracowników w ocenie osiągnięć naukowo-badawczych za lata 2009-2010

2013 Nagroda Dyrektora IMIM PAN za zajęcie III miejsca w grupie młodych pracowników w ocenie osiągnięć naukowo-badawczych za lata 2011-2012

2014 Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych PAN


Członkostwo w organizacjach naukowych

Sekretarz - Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee
Członek zespołu redakcyjnego Archives of Metallurgy and Materials

 

Główne zainteresowania naukowe

Zwilżalność i napięcie powierzchniowe metali i stopów, właściwości lutowi bezołowiowych; modelowanie właściwości termodynamicznych i termofizycznych; termodynamika i równowagi fazowe stopów metali, stopy litu do magazynowania energii.