Dr hab. Marek Lipiński, Prof. PAN

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne,
43-340 Kozy, ul. Krakowska 22

Tel.: (033) 817424, fax: (033) 4867180

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr hab. Marek Lipiński jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.


Przebieg kariery naukowej

Magister: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyczno – Fizyczno - Chemiczny, specjalność: kierunek fizyka, 1977

Doktor: Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej, 1992

Doktor habilitowany: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 2012

 

Dorobek naukowy

Łącznie 93 opublikowanych pozycji, w tym: 44 prace w recenzowanych czasopismach naukowych (26 pozycje ujęte przez Institute for Scientific Information w Filadelfii), 47 opublikowanych doniesień konferencyjnych, 2 rozdziały w monografiach:


Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. M. Lipiński, Wpływ właściwości fizycznych warstw i obszarów przypowierzchniowych na parametry użytkowe krzemowego ogniwa słonecznego, monografia (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-60768-80-8) (2011) 1-188.

 2. J. Ratajczak, K. Hejduk, M. Lipiński, T. Piotrowski, M. Płuska, A. Łaszcz, and A. Czerwinski, Study of silicon nanoparticles formation in silicon nitride, Solid State Phenomena, 186(2012) 66-69.

 3. Z. Starowicz, M. Lipiński, K. Berent, R. Socha, K. Szczepanowicz , T. Kruk, Antireflection TiOx coating with plasmonic metal nanoparticles for silicon solar cells, Plasmonics, 8(2013) 41-43.

 4. M. Lipiński, T. Piotrowski, J. Ratajczak, K. Hejduk, B. Bierska-Piech, B. Jarząbek, Badania nansostruktur krzemowych w zastosowaniu do fotowoltaiki, Elektronika, 5(2013) 27-29

 5. Z. Starowicz, M. Lipiński, K. Berent R. Socha, K. Szczepanowicz, T. Kruk, Antireflection TiOx Coating with Plasmonic Metal Nanoparticles for Silicon Solar Cells, Elektronika, 7(2013) 28-29

 6. Z. Starowicz, M. Lipiński, R. P. Socha, K. Berent, G. Kulesza, P. Ozga, Photochemical silver nanoparticles deposition on sol-gel TiO for plasmonic properties utilization, Journal of sol-gel science and technology, 73(2015) 563-571.

 7. M. Lipiński, G. Kulesza, Z. Starowicz, Obrazowanie luminescencyjne do charakteryzacji ogniw i modułów fotowoltaicznych, Elektronika, 8(2014) 52-54.


Patenty

Patent nr 21397 na wynalazek : Sposób teksturowania powierzchni krzemu krystalicznego, 27.01.2010.Najważniejsze wyróżnienia

Nagroda Promocyjna Siemensa przyznana w na wniosek Jury z dnia 5.06.2013 r za pracę habilitacyjną: „Wpływ właściwości fizycznych warstw i obszarów przypowierzchniowych na parametry użytkowe krzemowego ogniwa słonecznego".


Projekty badawcze

Projekty MNiSW

 • Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych (Projekt PBZ-KBN 100/TO8-2003): Temat 1: Projektowanie i opracowanie technologii wytwarzania funkcjonalnych materiałów gradientowych do zastosowań w fotonice i ogniwach paliwowych, Zadanie 2: Opracowanie technologii nanoszenia gradientowych warstw antyrefleksyjnych, IMIM PAN, główny wykonawca, 2004-2007

 • Neutronowe domieszkowanie multikrystalicznego krzemu wykorzystywanego w ogniwach fotowoltaicznych (Projekt badawczy własny: N508 04831/2569), IEA w Świerku, główny wykonawca, 2006-2008

 • Charakteryzacja multikrystalicznego krzemu modyfikowanego procesami geterowania i pasywacji na potrzeby wytwarzania ogniw fotowoltaicznych (Projekt badawczy własny N N515 088 433), , ITE w Warszawie, wykonawca, 2007-2009.

 • Opracowanie technologii pasywacji defektów krystalograficznych w krzemie polikrystalicznym i wytwarzania krzemowych nanocząstek w celu rozszerzenia czułości spektralnej fotoogniw poprzez zastosowanie warstw SiNx:H, (Projekt badawczy własny N N507 444234), IMIM PAN, kierownik 2008-2010.

 • Specjalne systemy fotowoltaiczne do stosowania w Siłach Zbrojnych RP, (Projekt badawczy rozwojowy Nr 0021/R/T00/2009/08), IMIM PAN, wykonawca, 2009-2011.

Projekty Narodowego Centrum Nauki

 • Badanie wpływu nanocząstek metali i półprzewodników na właściwości optoelektroniczne materiałów kompozytowych. Projekt badawczy finansowany w ramach konkursu „OPUS" 2012/05/B/ST8/00087, IMIM PAN, kierownik, 2012-2016

 

Badania wspólne w ramach sieci

 • EKOENERGIA - Nowe ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu i konwersji energii, IMP PAN, wykonawca, 2006-2007.

 • PV-TECH - Rozwój nowych technologii i technik badawczych w dziedzinie krzemowych ogniw słonecznych, IMIM PAN, wykonawca, 2008.

Współpraca dwustronna z zagranicą

 • Analyse et élaboration de couches de nitrure de silicium pour application photovoltaïques, Laboratoire Physique de la Matiere - I.N.S.A, regionalny projekt MIRA, Lyon, 2006 -2007.

Projekty międzynarodowe

 • Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym, (Projekt nr UDA-POKL.04.02.00-00-053/08-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), wykonawca w IMIM PAN, 2009 - 2010.

 • Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym - II edycja, (Projekt nr POKL.04.02.00-00-006/09-00 realizowany w ramach Priorytetu IV Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), wykonawca w IMIM PAN 2010 -2011.

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Stypendium Rządu Francuskiego: Laboratoire Physique du Solide et Energie Solaire, C.N.R.S, Valbonne, Laboratoire Physique de la Matiere, I.N.S.A, Lyon 1987-1988 (8 miesięcy)
Laboratoire PHASE-CNRS, Strasbourg, Francja, 1992 (3 miesiące)

Niektóre krótsze pobyty:

Laboratoire de Photoélectricité des Semiconducteurs, Univ., Maresille, Francja, 1992 (2 tygodnie)
Laboratoire PHASE- CNRS, Strasbourg, Francja, 1992 (2 tygodnie)
Institut für Physikalische Elektronik, Universität Stuttgart, Stuttgart, Niemcy, 2007, (1 tydzień)


Główne zainteresowania naukowe

Fizyka i technologia fotoogniw, fotowoltaika trzeciej generacji, nanotechnologia, plazmonika, nanostrukturalne materiały, ogniwa na bazie perowskitów.