blaszki5.jpg

Projekty badawcze realizowane w IMIM PAN

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj


Lp.

Tytuł
Rodzaj

Kierownik

Okres realizacji

 

Projekty badawcze finansowane przez  NCN


1.

Mechanizmy rekrystalizacji w modelowym stopie aluminium - badania „in-situ".

  SONATA

Dr  M. Bieda-Niemiec

2012- 2016

2.

Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk zachodzących na granicach rozdziału faz w parach dyfuzyjnych (Sn, Ni)Cu.

  OPUS

Dr A. Wierzbicka

2012-2016

3.

Wyjaśnienie mechanizmów formowania się mikrostruktury tytanu poddanego złożonemu procesowi odkształcenia. Mikroskopia orientacji krystalograficznych w SEM i TEM w zastosowaniu do ilościowej analizy metalicznych materiałów heksagonalnych.

  OPUS

Prof. dr hab. inż.
K. Sztwiertnia

2012-2016

4.

Badania procesu syntezy faz intermetalicznych   z wielowarstwowych powłok Al/Ni, Al./Ti i NiTi z wykorzystaniem obserwacji in-situ w TEM.

 OPUS

Prof. dr hab. inż
J. Morgiel
2013-2016

5.

Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych jako narzędzie badawcze do analizy rozkładu granic ziaren w przestrzeni trójwymiarowej.

 OPUS

Prof. dr hab. inż.
M. Faryna
2013-2016

6.

Badanie wpływu nanocząstek metali i pół-przewodników na właściwości optoelektroniczne materiałów kompozytowych.

 OPUS

Dr hab. M. Lipiński 2013-2016

7.

Opracowanie antyzużyciowych, samouszczelniających, wielowarstwowych powłok ochronnych na kompozyty  węglowo - węglowe. 

 HARMONIA

Dr hab. inż. Ł .Major

2013-2016

8.

Relacja zmian entropii i stężenia elektronów walencyjnych e/a w ferromagnetycznych stopach z pamięcią kształtu w celu optymalizacji efektu magnetycznego.

 HARMONIA

Dr hab. inż.
W. Maziarz

2013-2016

9.

Optymalizacja procesu wytwarzania monokryształów metamagnetycznych stopów Ni-Mn-Sn

 PRELUDIUM

Dr inż. P. Czaja

2013-2016

10.

Wpływ dodatków stopowych na zdolność tworzenia się kwazikryształów w stopach na bazie układu Al.-Mn

 PRELUDIUM

Dr inż. K. Stan

2013-2016

11.

Analiza biomechaniczna i mikrostrukturalna wielowarstwowo- nano- kompozytowych powłok ochronnych na podłoża metaliczne do interakcji z tkanką

 OPUS

Dr hab. inż. Ł. Major

2013-2016

12.

Weryfikacja i nowa interpretacja mechanizmów niejednorodnego odkształcenia poli- i mono-kryształów o strukturze RSC w świetle zjawisk emisji akustycznej i tarcia wewnętrznego.

 OPUS

Dr hab.A. Pawełek

2013-2016

13.

Identyfikacja nanostrukturalnych efektów generowanych w cyklicznie zmiennym schemacie deformacji na przykładzie czystego aluminium i jego stopu po odkształceniu metodą KoBo.

 OPUS

Prof. dr hab. inż.
K. Sztwiertnia

 

2013-2016

14.

Przemiany fazowe w strefie połączenia dwu- i trójwarstwowych platerów na bazie miedzi wytwarzanych metoda spajania wybuchowego.

 OPUS

Prof. dr hab. inż.
H. Paul

2013-2016

15.

Dobór i szczegółowa analiza warunków kierunkowej teksturyzacji powierzchni fotowoltaicznego krzemu w celu poprawy własności optoelektronicznych.

 PRELUDIUM

Dr inż. G. Kulesza - Matlak

2014-2016

16.

Właściwości fizykochemiczne stopów Sn-Zn+X (X=Ga,Na).

 SONATA

Dr inż. T. Gancarz

2014-2017

17.

Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk na granicy rozdziału faz (lutowie/ podkładka) zachodzących podczas lutowania stopów na bazie Ti-6Al-4V amorficznymi taśmami TiZrCuPd.

 OPUS

Dr inż. A. Sypień

2014-2017

18.

Ewolucja struktury i tekstury tytanu o czystości komercyjnej po złożonym procesie odkształcenia, podczas obróbki mechanicznej oraz termicznej, badana metodami Mikroskopii Optycznej.

 PRELUDIUM

Dr inż. J. Kawałko

2014-2016

19.

Termodynamiczna charakterystyka układu Ga-Li.

 SONATA

Dr inż. A. Dębski

2015-2018

20.

Zaawansowane badania wpływu rzeczywistej struktury na efekt kaloryczny wykorzystujący zjawisko pseudosprężystości w stopach z pamięcią kształtu na bazie Fe

 SONATA

Dr inż. R. Chulist

2015-2018

21.

Krystalograficzne i mechaniczne uwarunkowania formowania się niestabilności plastycznego płynięcia w metalach o sieci rsc po zmianie drogi deformacji oraz w procesie monotonicznego odkształcenia

 OPUS

Prof. dr hab. inż.
H. Paul

2015-2018

22.

Analiza czynników prowadzących do uzyskania stanu stacjonarnego w stopach miedzi poddanych skręcaniu pod wysokim ciśnieniem

 OPUS

Prof. dr hab. inż.
P. Zięba

2015-2018

24.

Inspirowane biologicznie materiały cienkowarstwowe o kontrolowanym udziale naprężeń własnych w aspekcie odtworzenia mikrośrodowiska dla komórek macierzystych

 OPUS

Dr hab. inż. R. Major

2015-2018

25.

Wpływ parametrów procesu fotochemicznego osadzania nanocząstek metali na podłożu dwutlenku tytanu na właściwości plazmoniczne otrzymanych nanostruktur

 PRELUDIUM

Dr inż. Z. Starowicz

2015-2017

26.

Optymalizacja efektu rozdrobnienia ziaren do zakresu nano w stopach Mg-Li o zmiennej strukturze krystalicznej metodą intensywnej deformacji.

 OPUS

Prof. dr hab. inż. J. Dutkiewicz

2015-2018

27.

Opracowanie nowych wieloskładnikowych układów metalicznych o wysokiej entropii konfiguracyjnej i przeważającym udziale heksagonalnych roztworów stałych.

 SONATA

Dr inż. Ł. Rogal

2015-2018

28.

Tworzenie warstwowej struktury periodycznej w wyniku reakcji w stanie stałym w układach Mg/SiO2

 OPUS

Dr hab. J.Wojewoda-Budka

2015-2018

29.

Wieloskalowa modyfikacja materiałów polimerowych przy użyciu nowoczesnych metod inżynierii powierzchni w celu poznania mechanizmów chemo-mechano-aktywacji sercowych komórek progenitorowych.

 PRELUDIUM

Dr A. Mzyk

2015-2018

30.

Opracowanie biomimetycznych, samonapra-wialnych struktur wielowarstwowych na termoplastyczne materiały polimerowe.

 OPUS

Dr hab. inż. Ł. Major

2015-2018

31.

Dyfrakcyjny rentgenowski pomiar naprężeń w uogólnionych siatkach pomiarowych - nowe możliwości badawcze dla materiałów o silnej teksturze krystalograficznej, heterogenicznych mikrostrukturalnie lub gruboziarnistych.

 PRELUDIUM

B.Kania

2016-2018

32.

Opracowane oraz wieloskalowa charakterystyka nanokompozytowych powłok biologiczno-tribologicznych o osnowie amorficznego węgla wzmacnianych metalicznymi nanocząstkami.

 PRELUDIUM

Mgr inż. M. Janusz

2016-2018

33.
Otrzymywanie i charakterystyka nowych materiałów do perowskitowych ogniw słonecznych

 OPUS16dr hab. Marek Lipiński2019-2022
 

Projekty badawcze  finansowane przez NCBiR


1.

Opracowanie technologii odlewania tiksotropowego skomplikowanych elementów ze stopów żelaza. TIKSO-STAL

(Lider konsorcjum: IMIM PAN)

 PBS

Prof. dr hab. inż
J. Dutkiewicz

2013-2016

2.

Innowacyjna technologia wytwarzania węglików spiekanych na narzędzia dla geotechniki. GONAR

(Lider konsorcjum: IMIM PAN)

 INNOTECH

Prof. dr hab. inż
J. Dutkiewicz

2013-2016

3.

Ceramiczne kompozyty z udziałem grafenu jako narzędzia skrawające i części maszyn o unikatowych właściwościach. CERGRAF

(Lider konsorcjum: Politechika Warszawska)

 GRAF-TECH

Prof. dr hab. inż
J. Morgiel

2012-2016

4.

Nowoczesne zawierające grafen kompozyty na bazie miedzi i srebra przeznaczone dla przemysłu energetycznego i elektronicznego. - GRAMCOM

(Lider konsorcjum: ITME Warszawa)

 GRAF-TECH

Prof. dr hab. inż
J. Dutkiewicz

2013-2016

5.

Innowacyjne materiały o obniżonej zawartości pierwiastków krytycznych dla techniki schładzania magnetycznego. COOLMAT          

(Lider konsorcjum: IMN Gliwice)
                                                  
 PBS

Dr hab. inż.
W. Maziarz

2013-2016

6.

Opracowanie technologii wytwarzania implanto-dystryktorów- innowacyjnego rozwiązania dla protetyki stomatologicznej. Badania materiałowe, modelowe i badania metod obróbki. ImpDys  

(Lider konsorcjum: IMIM PAN)

 PBS

Prof. dr hab. inż. K. Sztwiertnia

2014-2016

7.

Opracowanie innowacyjnej technologii formowania ze stano stało-ciekłego nowej generacji stopów magnezu oraz nanokompozytów magnezowych

 LIDER

Dr inż. Ł. Rogal

2015-2017

8.

Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych w budowie pojazdów inwalidzkich.           

(Lider konsorcjum: MBL Poland Sp. z o.o.)

 DEMONSTRATOR
+POIG

Prof. dr hab. inż.
K. Sztwiertnia

2013-2016

9.

In-line processing of n+/p and p/p+ junction systems for cheap photovoltaic module production.  Inline PV

(Lider konsorcjum: IKiFP PAN)

 Polsko - norweska wspólpraca badawcza

Prof. dr hab. inż. P. Zięba

2014-2016

10.

Opracowanie metalurgicznej metody eliminacji cząstek twardych z mosiądzów w procesie odlewania ciągłego. - CASTBRASS       

(Lider konsorcjum: AGH)

 PBS

Prof. dr hab. inż.
W. Wołczynski

2015-2017

11.

Opracowanie innowacyjnej metody koagulacji, redukcji i krystalizacji miedzi w żużlach poprocesowych.     AWB1  

(Lider konsorcjum: AGH)

 PBS

Prof. dr hab. inż.
W. Wołczynski

2015-2017

12.

Opracowanie innowacyjnej bioaktywnej protezy zastawki serca. BIO-VALVE 

(Lider konsorcjum: FRK Zabrze)

 PBS

Dr hab. inż. R. Major

2015-2018

13.

Fotowoltaiczne nadwozie samochodowe izotermiczne i chłodnicze.-VOLTER

(Lider konsorcjum: KB-H Acord Sp. z o.o.)

 GEKON

Prof. dr hab. inż.
P. Zięba

2015-2017

14.

Nietrombogenne kompozyty metalowo - polimerowe z adoptowalną elastycznością w skali mikro i makro dla nowej generacji zastawek, dedykowanych dla systemu wspomagania serca.

(Lider konsorcjum: IMIM PAN)

  M-ERA.NET

Dr hab. inż. R. Major

2015-2018

 

Projekty badawcze MNiSzW


1.

Opracowanie i weryfikacja doświadczalna metodologii pomiaru naprężeń własnych opartej na rentgenowskiej tomografii dyfrakcyjnej.

 Diamentowy grant

B. Kania

2013-2016

2.

Elektrochemiczne osadzanie powłok stopowych Zn-Mn-Mo z wodnych kąpieli cytrynianowych

 Iuventus
 Plus

Dr inż.
H. Kazimierczak

2015-2017

3.

Efekt dodatku Li, Na oraz Si do eutektyki Al-Zn na zjawiska zachodzące podczas lutowania. Iuventus
 Plus

Dr inż. T. Gancarz

2015-2017

4.

Wpływ nanocząstek Al2O3 I SiC na mikrostrukturę I właściwości mechaniczne wysokoentropowych stopów FeNiCoCrMn I AlCoCrFeNi

 Iuventus
 Plus

Dr inż. Ł.Rogal

2015-2017

5

Wpływ modyfikacji strukturalnej stopów Ni-Mn-Ga na zakres temperaturowy występowania efektu magnetycznej pamięci kształtu

 Iuventus
 Plus

Dr inż. R. Chulist

2015-2017

 

Pozostałe  projekty


1.

Program "Uczenie się przez całe życie"
 ERASMUS+

Prof. dr hab. inż.
M. Faryna

Dr inż.
H. Kazimierczak

2015-2016

2.
Organizacja II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu "Fotowoltaika 2025" oraz opracowanie forsightu technologicznego polskiej branży PV w perspektywie do 2025 roku"

Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOGProf. dr hab. inż. Paweł Zięba2020-2021