blaszki5.jpg

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj


LABORATORIUM BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH (L-8)

Posiadane uprawnienia:

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 120
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, wydanie nr 22 z 30 czerwca 2023r.Kierownik laboratorium

Wykonujący badania

dr hab. inż. Adam Dębski, prof instytutu
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

dr Sylwia Terlicka - zastępca kierownika laboratorium

dr Monika Bugajska
dr inż. Izabella Kwiecień


Adres:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk,
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków,
tel. centr.: 12 295 28 98; fax: 12 295 28 04
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
www: http://www.imim.pl

Laboratorium specjalizuje się w badaniach fizykochemicznych, które obejmują pomiary: rozszerzalności cieplnej materiałów litych i spiekanych oraz absorpcji i desorpcji wodoru w ciałach stałych.

Pomiary dylatometryczne

Procedura P/19/IB-21: Badania dylatometryczne materiałów litych i spiekanych.

Aparatura badawcza: Dylatometr optyczny Misura® 3 FLEX-ODLT.
Dylatometr optyczny Misura® 3 FLEX-ODLT przeznaczony jest do wykonania bezkontaktowych pomiarów rozszerzalności cieplej różnych materiałów o bardzo dużej dokładności. Aparatura ta wyposażona jest w dwie monochromatyczne kamery wysokiej rozdzielczości (iCube firmy NET GmbH), które precyzyjnie rejestrują zmiany krawędzi próbki wraz ze wzrostem temperatury pomiaru. Termopara oraz wartość rozszerzalności cieplnej są kalibrowane w akredytowanym zakresie temperatur (20‒507 C) za pomocą Certyfikowanego Materiału Odniesienia „Standard Reference Material 738 Stainless Steel, AISI 446", od National Institute of Standards and Technology (NIST, https://wwws.nist.gov/srmors/certificates/738.pdf). Pomiary wykonywane są w atmosferze powietrza.

 

 Certyfikowany Materiał Referencyjny „Standard Reference Material 738 Stainless Steel".


 


Rozszerzalność cieplna i jej pierwsza pochodna fazy Ag3Mg z widoczną przemianą fazową.

 

Zakres badawczy:

 • Dylatometryczną analizę kinetyki przemian fazowych.
 • Badanie przemian fazowych zachodzących w stanie stałym.
 • Pomiary zmiany długości badanej próbki pod wpływem zmiany temperatury w procesie nagrzewania i chłodzenia.
 • Obserwowanie zmiany geometrii próbek podczas spiekania.
 • Przeprowadzanie bezkontaktowych pomiarów zginania materiałów.

Parametry techniczne dylatometru Misura® 3 FLEX-ODLT

 • Akredytowany zakres pomiarowy: od 20 °C do 507 °C (piec oporowy), ± 15-25 % całkowitej długości próbki. (maksymalna temperatura pomiarowa, poza akredytacją do 1600 ○C)
 • Szybkość nagrzewania: 2-30 °C /min.
 • Atmosfera pomiarowa: powietrze.
 • Orientacja próbki: horyzontalna.
 • Rozdzielczość: 0,5 µm.
 • Dokładność α: 0,05·10-6·K-1.
 • Wymiary próbki (długość, wysokość, szerokość):
          prostopadłościan: 50 x 5 x 5 mm (± 1 mm),
          cylindryczna: 50 x 5 mm (± 1 mm),
          materiały cienkie (folie, blachy itp.): 50 x 5 x brak ograniczeń mm (± 1 mm).

 • Rejestracja zmian długości próbki: optyczna.
 • Chłodzenie: naturalne.
 • Pomiar bezstykowy.


Pomiary absorpcji i desorpcji wodoru

Procedura P/19/IB-22: Badania sorpcji wodoru w ciałach stałych.

Aparatura badawcza: Aparat Sieverta (IMI HTP Hiden Isochema) połączony ze spektrometrem masowym.

 

Urządzenie do pomiarów sorpcji Hiden Isochema umożliwia automatyczne wykonywanie izoterm absorpcji i desorpcji szczególnie wodoru oraz innych gazów w próbkach zarówno litych jak i proszkowych. Możliwe jest wykonanie badań próbek w zakresie temperatury od -196 ○C do 500 ○C. Na podstawie uzyskanych z badań cykli absorpcji i desorpcji wodoru (przedstawiana w procencie masowym lub atomowym w funkcji czasu) izoterm możliwe jest określnie entalpii tworzenia i rozkładu badanych materiałów. Ponadto urządzenie to współpracuje ze spektrometrem masowym oraz pozwala na wykonywanie przebiegów temperaturowo programowalnej desorpcji (TPD). Możliwe jest również załadowanie próbki do reaktora w atmosferze gazu ochronnego.

 

 

Izotermy absorpcji i desorpcji wodoru próbki LaNi5 w temperaturze 40 ºC.

Zakres badawczy:

 • Wykonywanie izoterm absorpcji i desorpcji wodoru w próbkach litych i proszkowych.
 • Wykonanie badań próbek w zakresie temperatury od -196 °C do 500°C.
 • Określnie entalpii tworzenia i rozkładu badanych materiałów.
 • Wykonywanie przebiegów temperaturowo programowalnej desorpcji (TPD).

Parametry użytkowe urządzenia do pomiarów sorpcji wodoru Hidem Isochema:

 • Możliwość kontrolowania temperatury z poziomu oprogramowania z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 °C.
 • Specjalny dewar na ciekły azot i układ zasilania, pozwala na wykonywanie pomiarów w temperaturze zbliżonej do ciekłego azotu.
 • Możliwość badania próbek w dwóch zakresach ciśnień: zakres niskich ciśnień (0-1 bar) oraz wysokich ciśnień (0-200 bar).
 • Zestaw próżniowy z pompą turbomolekularną zapewniającą próżnię w reaktorze nie gorszą niż 1·10-5mbar.

Przygotowanie próbek do badań w laboratorium L-8

Sposób pobrania i dostarczenia próbek do analizy leży w gestii Klienta. Informuje się Klienta, aby tak pobrał próbki by były reprezentatywne dla danej partii materiału.

Badania dylatometryczne

Próbki do badań dylatometrycznych powinny mieć wystarczającą długość (50mm). Powierzchnia badanych próbek powinna być gładka i czysta. Należy zachować równoległość powierzchni testowych.

Badania sorpcji wodoru:

Kształt i forma próbek do badań sorpcyjnych ustalana jest indywidualnie z Klientem. Maksymalna wielkość próbki do badań: wałek o długości 10 mm i ϕ 6 mm lub proszek.

Każdy kto jest zainteresowany współpracą uprzejmie proszony jest o kontakt z:

Kierownik laboratorium L-8:
dr hab. inż. Adam Dębski, prof. instytutu
tel: 12 295 28 14,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.