Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj


  ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH


Deklaracja Dyrektora IMIM PAN

IMIM PAN angażuje w doskonalenie jakości cały potencjał badawczy i wieloletnie doświadczenia

w zakresie oceny własności mechanicznych i plastycznych materiałów, analitycznej mikroskopii elektronowej, dyfrakcji rentgenowskiej, analizy składu i struktury oraz własności fizykochemicznych materiałów, tak, aby ciągle doskonalić skuteczność systemu zarządzania.

Celem strategicznym w zakresie polityki jakości w IMIM PAN jest osiągnięcie wysokiego poziomu i rzetelności wykonywanych badań, których wyniki umożliwią prawidłową kontrolę procesów produkcyjnych, modernizację technologii, a w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu metalurgicznego i nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych. Potwierdzeniem powodzenia naszych działań jest pełne zaangażowanie Dyrekcji i Pracowników Instytutu wchodzących w skład personelu ZLB, w kontynuację i doskonalenie dotychczasowej polityki jakości, szczególnie przez:

  • dbałość o ustawiczne podnoszenie kwalifikacji wykonujących badania poprzez zapewnienie im udziału w warsztatach szkoleniowych, specjalistycznych wykładach, w tym organizowanych przez Instytut.
  • dbałość o zapewnienie środków finansowych umożliwiających dokonywanie okresowych przeglądów, remontów oraz usuwaniu awarii sprzętu naukowo-badawczego wykorzystywanego w ZLB.
  • pozyskiwanie środków finansowych na zakup nowej aparatury badawczej.
  • pozyskiwanie informacji zwrotnych od swoich klientów, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych (informacje te są szczegółowo analizowane, tak by mogły być wykorzystane do doskonalenia systemu zarządzania)
  • ustalanie racjonalnych wartości wymaganych cech badanych obiektów, uwzględniających reprezentatywność prowadzonych badań dla rozpatrywanego problemu,
  • terminowe sporządzanie raportów z badań zawierających informacje potrzebne zleceniodawcy, przedstawione w formie jasnej i obiektywnej,
  • przekazywanie informacji umożliwiających diagnostykę stanu faktycznego oraz pozwalających na podjęcie właściwych działań,
  • opracowanie pełnej dokumentacji procesu i jej archiwizacja w okresie uzgodnionym lub zgodnym z przepisami w formie zapewniającej łatwy dostęp i zabezpieczenie dokumentów,
  • podejmowanie nowych celów związanych z obecnością Polski w UE obejmujących ofertę badań akredytowanych w ramach uczestnictwa w sieciach Centrów Doskonałości oraz przy realizacji badawczych projektów europejskich.

Biorąc powyższe pod uwagę, Laboratoria L-1 ÷ L-6 posiadają elastyczność, uwzględniającą życzenia klienta, w modyfikowaniu ogólnych metod badawczych i procedur, celem nadążania za postępem technicznym i technologicznym. Odpowiada za to bezpośrednio Kierownik ZLB oraz Kierownicy Laboratoriów, w których modyfikacje mogą nastąpić. Elastyczność w modyfikowaniu metod nie będzie powodowała żadnych znaczących zmian w stosunku do określonego przez PCA zakresu akredytacji. Posiadanie przez ZLB zakresu elastycznego, nie oznacza jednakże, że jesteśmy bardziej kompetentni do wykonywania określonych zakresem akredytacji badań, niż laboratoria realizujące badania w zakresie stałym.

Funkcjonujący w ZLB system zarządzania jest zgodny z polityką Polskiego Centrum Akredytacji. Personel ZLB postępuje zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości i nie przewiduje się odstępstw od udokumentowanej polityki jakości, z wyjątkiem merytorycznie uzasadnionych przypadków, każdorazowo weryfikowanych przez Dyrektora Instytutu.

Zgodnie z powyższym, Dyrekcja Instytutu zobowiązuje się do zachowania zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007, jak również dokumentami PCA, a szczególności z DA 10, jak również z dokumentami EA: EA-2/05, a także EA-2/15 oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania poprzez wykorzystanie polityki jakości, celów dotyczących jakości, wyników auditów, analizy danych, działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądów zarządzania. Dyrekcja zapewnia również, że zgodnie z pkt. 4.1.6 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 procesy komunikacyjne zarówno w całym ZLB, jak również pomiędzy laboratorium i najwyższym kierownictwem są właściwe i ma miejsce komunikacja w odniesieniu do skuteczności systemu zarządzania.
Z uwagi na to, że Zespół Laboratoriów Badawczych IMIM PAN posiada zakres elastyczny, zobowiązuję się do utrzymania tego zakresu i dalszego jego udoskonalania.
Uznaje JAKOŚĆ OPRACOWAŃ I USŁUG, w rozumieniu powyższej normy, za czynnik determinujący działalność IMIM PAN.
Za politykę jakości z upoważnienia Dyrekcji Instytutu odpowiada Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości, a w razie jego nieobecności z-ca Kierownika ZLB.
W celu zapewnienia dostępu do najwyższego poziomu zarządzania Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości, pełniący również funkcję Kierownika ZLB bierze udział w obradach Rady Naukowej Instytutu oraz Kolegiach.
Kierownictwo ZLB oraz wykonujący badania są niezależni od wszelkich nacisków zewnętrznych i wewnętrznych (handlowych, finansowych i służbowych), które mogłyby wpływać na dokonywane oceny techniczne. Wynagrodzenie wykonujących badania nie zależy bezpośrednio od ilości i wyników badań.
Oświadczam, że cały personel zapoznany został z polityką jakości w ZLB, posiada stały dostęp do dokumentów opisujących system jakości, zna ich treść i stosuje je w praktyce.
Naszym celem jest ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania zapewniającego:

ROZWÓJ I UTRZYMANIE WYSOKIEGO POZIOMU MERYTORYCZNEGO PRZEPROWADZANYCH BADAŃ, DLA ZDOBYCIA ZAUFANIA  KLIENTÓW, A TYM SAMYM POTWIERDZENIE KOMPETENCJI TECHNICZNYCH LABORATORIÓW

Dyrektor Instytutu

Dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, prof. PAN