Pracownia Struktur Anizotropowych (DN-5)

blaszki5.jpg

Tematyka badawcza

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujTematyka badań 

· Rozwój metodyki diagnozowania degradacji warstw przypowierzchniowych z wykorzystaniem tekstury krystalograficznej i naprężeń własnych (J. Bonarski, L. Tarkowski).

· Analiza profilu głębokościowego naprężeń własnych w materiałach konstrukcyjnych: Rozwój własnego oprogramowania komputerowego (J. Bonarski, L. Tarkowski, K. Kudłacz).

· Wpływ stanu warstwy wierzchniej na postęp procesu korozji w ultra-drobnokrystalicznym stopie konstrukcyjnym magnezu AZ31 (J. Guśpiel, J. Bonarski, L. Tarkowski, K. Sztwiertnia, M. Faryna).

· Analiza relacji krystalograficznych orientacji faz w materiale wielofazowym przy wykorzystaniu przedstawień modelowych (J. Jura, A. Góral, M. Kowalski).

Modelowanie formowania się tekstury walcowania na zimno stali ferrytyczno-austenitycznej przy wykorzystaniu metody elementów skończonych oraz analiza zmian mikrotekstury w eutektycznym stopie Cu-CuAl2 krystalizowanym kierunkowo z różnymi prędkościami

· Charakterystyka ilościowych zmian tekstury w procesach przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej materiałów jedno- i dwufazowych o sieci regularnej (J. Jura).

Wykorzystanie techniki dyfrakcji elektronów rozproszonych wstecznie w badaniach mikrostruktury materiałów polikrystalicznych (stal krzemowa jednofazowa oraz dwufazowa typu duplex)

· Analiza tekstur krystalograficznych i związane z nimi zagadnienia (A. Morawiec, K. Kudłacz)

Aspekty rachunkowe i formalne w opisie tekstur, mikrostruktur i własności materiałów polikrystalicznych.

· Rozwinięcie metodyki pomiaru topografii granic ziarn i metodyki ich charakteryzacji w oparciu o mapy orientacji krystalograficznych zmierzone w SEM i TEM (K. Sztwiertnia, M. Faryna, A. Morawiec, M. Bieda, A. Korneva)

Charakterystyki orientacji obszarów wielofazowych o ultradrobnym ziarnie uzyskanym w wyniku złożonego stanu odkształcenia w magnetycznie twardych stopach Fe-Cr-Co.

· Mechanizmy rozdrobnienia ziarna w procesie rekrystalizacji ciągłej w stopach aluminium o bimodalnym rozkładzie wydzieleń
(K. Sztwiertnia, M. Faryna, M. Bieda, A. Korneva)

Nowe sposoby uzyskiwania struktur ultra-drobnoziarnistych.

Projekty badawcze

Projekty MNiSW

· Prof. dr hab. Jan Pospiech - Modyfikacje mikrostruktury i tekstury konstrukcyjnych stopów magnezu służące poprawie technologii ich kształtowania N507 110 32/3305, IMIM PAN, kierownik, 2007-2009.

· Dr hab. inż. Jan Bonarski - Prototypowe mobilne stanowisko monitorowania postępu degradacji kół jezdnych w zestawach kolejowych N R15 0448 04/2008, IMIM PAN, kierownik, 2008-2010.

· Dr hab. inż. Jerzy Jura - Poprawa konkurencyjności i innowacyjności krajowego przemysłu przetwórczego metali nieżelaznych poprzez opracowanie zaawansowanych materiałów metalicznych i technologii ich wytwarzania, Zadanie 1: Funkcjonalne materiały i nanomateriały metaliczne oraz kompozytowe o specyficznej strukturze i własnościach do zastosowań w nowoczesnych dziedzinach gospodarki. Podzadanie 1.5: Wieloskalowa, ilościowa charakterystyka mikrostruktury zaawansowanych technologicznie materiałów metalicznych PBZ-MNiSW-3/3/2006, IMIM PAN, kierownik zadania, 2007-109.

· Dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia - Mechanizmy rozdrobnienia ziarna w procesie rekrystalizacji ciągłej w stopach aluminium o bimodalnym rozkładzie wydzieleń. Nowe sposoby uzyskiwania struktur ultra-drobnoziarnistych N507 047 31/1152, IMIM PAN, kierownik projektu. 2007-1009.

· Dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia - Wykorzystanie automatów komórkowych do symulacji procesów rekrystalizacji i rozrostu ziarn w materiałach o strukturze heksagonalnej N507 169 32/1486, IMIM PAN, kierownik projektu, 2005-2008.

· Dr inż. Jan Guśpiel - Badania procesu korozji materiału lutowi bezołowiowych typu SAC pod wpływem płynnych materiałów środowiska (kwaśne deszcze, woda morska), główny wykonawca, 2008-2010.

 

Projekty Unii Europejskiej

· Dr hab. Adam Morawiec - Advancing orientation and strain determination with high spatial resolution, Universite de Metz, Francja, kierownik zadania, 2007-2008.

 

Badania wspólne w ramach sieci

 

Współpraca dwustronna z zagranicą

· Dr hab. inż. Jan Bonarski - Texture and microstructure investigations, and computer simulations the related material processes of severe plastic deformation (SPD), Institute of Physics of Advanced Materials, Department of Nanotechnology and Department of Physics of Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Rosja, od roku 2004.

· Dr hab. inż. Jan Bonarski - Analysis of Structure Gradients in SPD Nano-Magnesium & -alloys, Materials Physics Institute of University of Vienna, 2006-2007.

· Dr hab. inż. Jan Bonarski - Accounting for Secondary Extinction in Texture Analysis of Polycrystalline Materials, Institute of Physical Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, 2007-2008.


Prace doktorskie

Zakończone:

2007- Leszek Tarkowski, Zastosowanie metody topografii tekstury krystalograficznej do badania struktury powierzchni (Promotor: Dr hab. inż. Jan Bonarski)

2007- Anna Góral, Zależność mikrotekstury od prędkości krystalizacji kierunkowej eutektyki płytkowej w stopie Al.-CuAl, praca obroniona z wyróżnieniem (Promotor: Dr hab. inż. Jerzy Jura)

2007- Marcin Kowalski, Modelowanie rozwoju tekstury krystalograficznej podczas walcowania na zimno stali ferrytyczno-austenitycznej walcowanej na zimno metodą elementów skończonych, praca obroniona z wyróżnieniem (Promotor: Dr hab. inż. Jerzy Jura)

2008 - Magdalena Bieda-Niemiec, Opracowanie systemu do automatycznego pomiaru map orientacji w transmisyjnym mikroskopie elektronowym do analizy mikrostruktury drobnoziarnistych materiałów metalicznych (Promotor: Dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia).

2008 - Anna Kornewa, Wpływ złożonego odkształcenia na mikrostrukturę i własności mechaniczne magnetycznie twardych stopów Fe-Cr-Co (Promotor: Dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia)


Prowadzone:

Dr dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia – Mgr inż. Grzegorz Sawina, Symulacja rekrystalizacji i rozrostu ziarn w metalach o sieci heksagonalnej z zastosowaniem automatu komórkowego.

Dr hab. inż. Jan Bonarski - Mgr inż. Sylwia Pawlak, Detekcja obszarów potencjalnego zniszczenia materiału w oparciu o parametry jego mikrostruktury.

Inne (np. organizacja konferencji )

· Dr hab. inż. K. Sztwiertnia - Członkostwo w Komitecie Organizacyjnym XI Conference on Electron Microscopy of Solids, 2002

· Dr hab. inż. Jan Bonarski, Dr inż. Jan Guśpiel - Zgłoszenie patentowe BPP/3902/CH5/2004: Krystaliczne ogniwo elektryczne, autorzy wniosku

· Dr hab. inż. Jan Bonarski - Organizacja cyklicznej, międzynarodowej konferencji SOTAMA (2004 i 2007) dotyczącej analizy tekstury i mikrostruktury materiałów gradientowych – przewodniczący Komitetu Programowego

· Dr hab. inż. Jan Bonarski - Organizacja międzynarodowych warsztatów „Texture Workshop: Measurement & Interpretation” (2004 i 2006) dla przedstawicieli przemysłu organizowanych w macierzystym Instytucie - przewodniczący Komitetu Programowego

· Dr hab. inż. K. Sztwiertnia - Organizacja międzynarodowego warsztatu „PROGRESS IN MICROSTRUCTURE CHARACTERIZATION BY ELECTRON MICROSCOPY – MicroCEM”, 2005, chairman

· Dr hab. inż. Jan Bonarski - Wygrany konkurs MILAB ogłoszony przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w roku 2005, co umożliwiło modernizację i unowocześnienie Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej w macierzystym Instytucie

· Dr hab. inż. K. Sztwiertnia - Członkostwo (na poziomie reprezentanta Polski) w Management Committee Akcji COST 525 “Advaced Electroceramics: Grain Boundary Engineering”, 2004-2006