Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Dr inż. Przemysław Skrzyniarz

Kierownik pracy: Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

Tytuł pracy: Charakterystyka mikrostruktury spoin Ag/X/Ag (X = Sn, In) uzyskanych w wyniku niskotemperaturowego lutowania dyfuzyjnego (Microstructural characterization of Ag/X/Ag (X = Sn, In) joints obtained as the effect of diffusion soledering).

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Jan Czerwiec

Kierownik pracy: dr hab. Monika Marzec

Tytuł pracy: Właściwości fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych związków chiralnych i achiralnych w odniesieniu do zastosowań w wyświetlaczach LCD (Physical properties of liquid crystal mixtures of chiral and achiral compounds for use in LCDs)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Paulina Indyka

Kierownik pracy: dr hab. Ewa Bełtowska-Lehman, prof. PAN

Tytuł pracy: Optymalizacja mikrostruktury i właściwości powłok Ni-W osadzanych elektrochemicznie (Microstructure and properties optimization of electrodeposited Ni-W coatings)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Łukasz Rogal

Kierownik pracy: Prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz

Tytuł pracy: Opracowanie technologii tiksotropowego odlewania wybranych stopów żelaza i aluminium oraz charakterystyka otrzymanych tiksoodlewów (Developing steel and aluminum alloy thixoforming technology and characterization of the obtained thixo-casts)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Michał Trębala

Kierownik pracy: dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ

Tytuł pracy: Migracja potasu w ferrycie potasowym (β-K2Fe22O34) i jej zastosowanie do optymalizacji własności katalitycznych (Migration potassium in β-K2Fe22O34 and its applications to optimize the catalytic properties)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Sylwia Pawlak

Kierownik pracy: dr hab. inż. Jan Bonarski, prof. PAN

Tytuł pracy: Charakterystyka naprężeń obszaru karbu strukturalnego w materiale o kontrolowanej lokalizacji pęknięć (Stress characteristics of the notch area of the in the material with a controlled fracture location)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Katarzyna Berent

Kierownik pracy: Prof. dr hab. inż. Marek Faryna

Tytuł pracy: Charakterystyka struktury i wybranych właściwości ferroelektrycznych materiałów na osnowie ceramiki PZT (Characterization of the structure and properties of ferroelectric materials based on the PZT ceramics.)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Maria Grolik

Kierownik pracy: dr hab. Krzysztof Szczubiałka, prof. UJ

Tytuł pracy: Synteza i właściwości podłoży polimerowych do hodowli komórkowych stosowanych w okulistyce (Synthesis and propertiesof polymeric cell culture supports for applications in ophthalmology)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr Agnieszka Bigos

Opiekun pracy: dr hab. Ewa Bełtowska-Lehman, prof. PAN

Tytuł pracy: Wpływ wybranych parametrów elektroosadzania na właściwości nanokrystalicznych powłok metalicznych Ni-Mo oraz kompozytowych Ni-Mo/Al2O3 (Influence of chosen electrodeposition parameters on properties of nanocrystalline metallic Ni-Mo and composite Ni-Mo/Al2O3 coatings)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Katarzyna Maksymow

Opiekun pracy: Prof. dr hab. inż. Bogusław Major

Tytuł pracy: Modyfikacja powierzchni biomateriałów przeznaczonych do terapii układu krążenia (The surface modification of biomaterials intended for the therapy of cardiovascular diseases)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Maciej Kopeć

Opiekun pracy: dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof. UJ

Tytuł pracy: Charakterystyka micelarnych cienkich warstw polimerowych otrzymanych metodą warstwa po warstwie (Micellar polyelectrolyte multilayers for photochemical applications)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr Piotr Natkański

Opiekun pracy: dr hab. Piotr Kuśtrowski, prof. UJ

Tytuł pracy: Rola nanokompozytowych adsorbentów hydrożelowo-glinokrzemianowych jako prekursorów funkcjonalnych materiałów tlenkowych do zastosowań katalitycznych (The role of the hydrogel-clay nanocomposite adsorbents as precursors of functional oxide materials for catalytic applications)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Agnieszka Szpak

Opiekun pracy: dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof. UJ

Tytuł pracy: Superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza jako kontrasty w obrazowaniu techniką rezonansu magnetycznego (MRI) - synteza i modyfikacje powierzchniowe (Superparamagnetic iron oxide nanoparticles as contrast agents in magnetic resonance imaging (MRI) - synthesis and surface modifications)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Magdalena Maria Miszczyk

Opiekunowie pracy: Prof. dr hab. inż. Henryk Paul oraz Prof. Julian H. Driver, Dr Claire Maurice

Tytuł pracy: Zmiany mikrostruktury i tekstury podczas wyżarzania odkształconych metali o sieci rsc. (Microstructure and texture evolution during annealing of plane strain compressed fcc metals)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Agnieszka Jelonek

Opiekunowie pracy: prof. dr hab. Barbara Oleksyn, dr Agnieszka Skórska-Stania

 

Tytuł pracy: Implant kostny o charakterze nośnika leków - projektowanie, synteza oraz wybrane właściwości (Bone implant as a drug carrier - designing, synthesis and selected properties)

Karta informacyjna o pracy badawczej

 

Dr inż. Agata Kukuła - Kurzyniec

Opiekunowie pracy: prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz, dr inż. Anna Góral


Tytuł pracy: Wytwarzanie i charakteryzacja amorficzno - nanokrystalicznych kompozytów na osnowie Al i jego stopów (Elaboration and characterization of amorphous - nanocrystalline composites based on Al and Al alloys)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Wojciech Jerzy Skuza

Opiekunowie pracy: prof. dr hab. inż. Henryk Paul, dr inż. Katarzyna Berent


Tytuł pracy: Wieloskalowa charakterystyka połączeń w platerach Ti/Cu spajanych metodą wybuchową (Multi-scale characterization of Ti/Cu clads manufactured by explosive welding method)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr inż. Dagmara Małgorzata Fronczek

Opiekunowie pracy: dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, prof. PAN, dr inż. Robert Chulist


Tytuł pracy: Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk zachodzących na powierzchni połączenia platerów wytwarzanych z użyciem energii wybuchu (Microstructural and kinetic characterization of the phenomena occurring at the clads' interfaces manufactured by explosive welding)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr Klaudia Trembecka-Wójciga

Opiekunowie pracy: dr hab. inż. Major Roman, prof. PAN, dr Aldona Mzyk


Tytuł pracy: Biomimetyczne powłoki na bazie węgla aktywujące komórki macierzyste z krwi w warunkach dynamicznych (Biomimetic carbon based coatings which activate stem cells from blood in dynamic conditions)

Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr Anna Wójcik

Opiekunowie pracy: dr hab. inż. Wojciech Maziarz, prof. PAN, dr inż. Maciej Szczerba


Tytuł pracy: Struktura i odwrotny efekt magnetokaloryczny w stopach Heuslera Ni-Co-Mn-Sn-Me (Me=Fe, Cu, Si) (Structure and inverse magnetocaloric effect in Ni-Co-Mn-Sn-Me (Me=Fe, Cu, Si) Heusler alloys)


Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr Anna Wieczorek

Opiekunowie pracy: prof. dr hab. Paweł Moskal, dr Andrzej Kochanowski


Tytuł pracy: Wytwarzanie nowych scyntylatorów polimerowych na bazie poliwinylotoluenu do hybrydowego tomografu J-PET/MR (Development of novel plastic scintillators based on polyvinyltoluene for the hybrid J-PET/MR tomograph)


Karta informacyjna o pracy badawczej


Dr Jakub Fitas

Opiekun pracy: dr hab. Monika Marzec (WFAIS UJ)


Tytuł pracy: Ferroelektryczne ciekłe kryształy do zastosowań w urządzeniach optoelektronicznych nowej generacji (Ferroelectric liquid crystals for use in a new generation of opto-electronic devices)


Karta informacyjna o pracy badawczej