Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
obchodził 16 listopada 2012 roku jubileusz 60-lecia.

Początki działalności Instytutu sięgają 1952 roku, kiedy w Krakowie powstał Zakład Metali funkcjonujący w ramach Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Rangę Instytutu placówka uzyskała w 1977 roku, by od roku 1994 - w związku z poszerzeniem zakresu problematyki badawczej - kontynuować działalność pod nazwą. Działalność naukowo-badawcza placówki obejmuje cztery główne priorytety, tj.: materiały i technologie przyjazne dla środowiska; materiały amorficzne, nano- i mikrokrystaliczne; materiały funkcjonalne; rozwijanie narzędzi badawczych i technik diagnostycznych.
W ramach tych priorytetów Instytut realizuje 60 projektów o charakterze badawczym i rozwojowym finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Funduszy Strukturalnych i 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Prace naukowe i badania stosowane realizowane są w Instytucie, w którym zatrudnione są 83 osoby, w tym 8 profesorów tytularnych, 10 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora, 18 adiunktów i 4 asystentów. Liczbę tę uzupełnia 40 doktorantów. 18 samodzielnych pracowników powoduje, że Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dwóch dyscyplinach: metalurgii i inżynierii materiałowej.
Ostatnie dziesięciolecie przyniosły znaczące doposażenie oraz wymianę aparatury naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN), co w kontekście posiadania przez Instytut certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacyjnego, powoduje, że badania prowadzone są zgodnie z normą europejską. Pracownicy naukowi Instytutu zajmują bardzo ważne pozycje w różnego rodzaju gremiach naukowych i opiniodawczych w kraju i za granicą. Wiele prac wykonywanych w Instytucie znalazło uznanie w rozlicznych środowiskach naukowych i przemysłowych w kraju i za granicą. Są to Złoty Medal z wyróżnieniem oraz Grand Prix na Światowej Wystawie Innowacyjności w Brukseli, Złote Medale na Targach Wynalazczości i Nowych Technologii w Paryżu i Brukseli, Nagrody Naukowe Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz Prezesów Polskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk oraz szereg nagród indywidualnych, państwowych, ministerialnych, organizacji i stowarzyszeń naukowych.
Instytut rozpoczyna 7 dekadę istnienia, jako placówka mająca aspirację do bycia lepszym wśród bardzo dobrych; jako partner sprawdzony, na którym można polegać, rzetelny i terminowy, wprowadzający nową jakość w realizowane przedsięwzięcia naukowo-badawcze; jako wiodąca jednostka w zakresie sposobu prowadzenia badań materiałowych, zwłaszcza w odniesieniu do mikroskopii elektronowej, dyfrakcji rentgenowskiej, badań wytrzymałościowych: jako placówka prowadząca studia doktoranckie na najwyższym poziomie i nie unikająca również innych form procesu dydaktycznego, jak udział w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, organizowaniu staży, specjalistycznych szkoleń i dedykowanych spotkań naukowych.

Główne obchody Jubileuszu rozpoczęły się w Instytucie, gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa dedykowana założycielowi, pierwszemu dyrektorowi, a aktualnie patronowi Instytutu, Prof. Aleksandrowi Krupkowskiemu. Tablica została odsłonięta przez wnuczkę Prof. Krupkowskiego, Panią Dr Małecką, w asyście Wiceprezesa PAN Prof. Marka Chmielewskiego, członka korespondenta PAN oraz Przewodniczącego Rady Naukowej IMIM PAN Prof. Bogusława Majora, czł. koresp. PAN.
Następnie wszyscy zaproszeni goście i pracownicy Instytutu spotkali się w Teatrze im. Słowackiego na uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Prof. Bogusław Major witając przybyłych gości.

W uroczystości wzięli udział:
Wicewojewoda Małopolski Pan Andrzej Harężlak,

Władze samorządowe Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w osobie doradcy Prezydenta Miasta Prof. Wiesława Starowicza

Władze Polskiej Akademii Nauk reprezentowane przez:
Wiceprezesa PAN Prof. Marka Chmielewskiego, członka koresp. PAN,
Wieloletniego Przewodniczącego Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, Prof. Władysława Włosińskiego, członka rzecz. PAN
Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN Prof. Janusza Kacprzyka, członka rzecz. PAN
jak również Jego zastępcę Prof. Lucjana Pawłowskiego, czł. koresp. PAN.

Goście zagraniczni:
Prof. Antonio Checa z Universytetu w Grenadzie, Hiszpania
Prof. Jan Dusza, z Centrum Doskonałości Nanomateriałów Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach, Słowacja
Prof. Stanislav Rusz z Politechniki w Ostrawie, Czechy
Prof. Tibor Kvackaj, z Politechniki w Koszycach, Słowacja
Prof. Robert Schwarzer z Technicznego Uniwersytetu w Clausthal, Niemcy

Władze uczelni krajowych:
Jego Magnificencja Rektor ds. Ogólnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Prof. Mirosław Karbowniczek
Jego Magnificencja Rektor ds. Organizacji i Rozwoju Politechniki Śląskiej Prof. Leszek Blacha
Jego Magnificencja Rektor ds. Nauki Politechniki Częstochowskiej Prof. Zygmunt Nitkiewicz
Wieloletni Rektor Zachodnio Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Prof. Mieczysław Wysiecki, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

Dziekani wyższych uczelni:
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Prof. Maria Richert, prodziekan dr Wacław Muzykiewicz, a także dziekan poprzedniej kadencji Prof. Krzysztof Fitzner
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Prof. Jerzy Lis, prodziekan Prof. Robert Filipek, a także dziekan poprzedniej kadencji Prof. Jan Chłopek
Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Prof. Tadeusz Telejko
Dziekan Wydziału Odlewnictwa, Prof. Józef Szczepan Suchy
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Prof. Tadeusz Pisarkiewicz
Prodziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dr filozofii Anna Małecka, wnuczka Prof. Aleksandra Krupkowskiego, założyciela i patrona Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN.
Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Prof. Danuta Stróż
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Prof. Jarosław Mizera wraz z Prof. Jerzym Szawłowskim, dziekanem w poprzedniej kadencji
Dziekan Wydziału Chemii i Nowych Technologii, Wojskowej Akademii Technicznej, Prof. Stanisław Cudziłło
Dziekan Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie, Prof. Janusz Grabian
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, Prof. Jerzy Łabaj
Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, Prof. Zbigniew Stradomski
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, Prof. Jan Olchowik
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Prof. Zbigniew Paszenda

Ponadto w uroczystości wzięli udział:
Prof. Bogdan Antoszewski, Dyrektor Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej oraz Polskiej Akademii Nauk w Kielcach
Prof. Mieczysław Jurczyk, Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej

Dyrektorzy Instytutów Polskiej Akademii Nauk:
Dyrektor Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie, Prof. Wacław Dziurzyński
Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Prof. Eugeniusz Mokrzycki,
Z-ca Dyr. ds Naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Prof. Paweł Olko,
Z-ca Dyr. ds Technicznych, Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, Dr Manfred Jaschik,
Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, Prof. Zbigniew Ranachowski

Dyrektorzy Instytutów Naukowo-Badawczych:
Dr Hanna Wiśniewska-Weinert, Dyrektor Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu
Dr Maria Zybura-Skrabalak, Dyrektor Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania z Krakowa, wraz z Sekretarzem Naukowym Instytutu Prof. Lucyną Jaworską
Prof. Zbigniew Śmieszek, Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach
Dr Leszek Bogdan, Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej z Wrocławia i Jego zastępca, Dr Stanisław Maleczek
Prof. Jan Pilarczyk, Dyrektor Instytutu Spawalnictwa z Gliwic,
Prof. Jerzy Sobczak, Dyrektor Instytutu Odlewnictwa w Krakowie wraz z małżonką Panią Prof. Natalią Sobczak
Dr Adam Schwedler, Dyrektor Instytutu Metalurgii Żelaza z Gliwic,
Dr Andrzej Wojciechowski, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego z Warszawy
Dr Andrzej Kłyszewski, Dyrektor Oddziału Metali Lekkich Instytutu Metali Nieżelaznych w Skawinie,
Prof. Jerzy Smolik, Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu

Członkowie Polskiej Akademii Nauk:
Prof. Roman Pampuch, czł. rzecz.
Prof. Romuald Będziński, czł. koresp.
Dr hab. Dominik Dorosz, czł. Akademii Młodych Uczonych

Członkowie Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych:
Prof. Leopold Jeziorski, także członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego
Prof. Wojciech Przetakiewicz
Prof. Józef Zasadziński

Członkowie Komitetu Nauki o Materiałach oraz Komitetu Metalurgii PAN:
Profesorowie: Marek Blicharski, Andrzej Błędzki, Zbigniew Gronostajski, Edward Guzik, Marek Hetmańczyk, Jan Kazior, Jan Kusiński, Tadeusz Wierzchoń

Członkowie Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie:
Profesorowie: Rafał Kozubski, Borys Mikułowski i Jerzy Siwka

Profesorowie:
Zbigniew Żurek i Jan Cisowski z Politechniki Krakowskiej
Adam Bydałek, Bogusław Onderka i Marek Szczerba z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Piotr Lacki z Politechniki Częstochowskiej
Lech Starczewski z Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku

Pzedstawiciele jednostek współpracujących z Instutem:
Prezes Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, Dr Krystyna Krzyśko,
Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu, Dr Jan Sarna

Przedstawiciele zakładów przemysłowych i firm produkujących sprzęt naukowo-badawczy:
Zenon Adamek, Dyrektor Techniczny firmy FIDELTRONIK Imel z Suchej Beskidzkiej
Zenon Bajda, z Greenbrier Europe-Wagony Świdnica
Agnieszka Ziółko Prezes Krakodlewu wraz z Krzysztofem Piotrowskim Dyrektorem ds. Produkcji
Grzegorz Daniłko z ASMEC Advanced Surface Mechanics Zwick/Roell
Włodzimierz Leszczyński, Prezes Zarządu Bruker Polska s.a.
Krzysztof Herman z firmy Labsoft-Krzysztof Herman
Adam Kurowski z firmy nLab sp. z o.o.
Krzysztof Hodor z firmy Netsch Instrumenty sp. z o.o.
Łukasz Dylewski z Technologicznego Klastra Odlewniczego Modern Cast
Henryk Kotulski z firmy Zwick/Roell Polska-Service

Przedstawiciele mediów:
Redaktor Wiktor Niedzicki z TVP 1, twórca znakomitego programu „Laboratorium" oraz Marcin Rewerenda, Redaktor Naczelny czasopisma LAB

Aktualni oraz byli pracownicy IMIM PAN, wraz z poprzednimi dyrektorami Instytutu Profesorami Andrzejem Korblem i Ryszardem Ciachem, oraz jednymi z pierwszych współpracowników Profesora Krupkowskiego, Profesorami Witoldem Prechtem i Tadeuszem Karwanem.
Doktoranci ze studium doktoranckiego IMIM PAN - UJ oraz Interdyscyplinarnego Studium Doktoranckiego z wykładowym jęz. angielskim

Łącznie uroczystość zaszczyciło udziałem ok. 280 gości z kraju i z zagranicy, którzy w kolejnym punkcie programu wysłuchali wystąpienia Dyrektora Instytutu Prof. Pawła Zięby na temat osiągnięć naukowo-badawczych Instytutu za minione dziesięciolecie.

Następnie głos zabrali przedstawiciele władz w osobach Wicewojewody Małopolskiego Pana Andrzeja Harężlaka oraz Wiceprezesa PAN Prof. Marka Chmielewskiego
Wicewojewoda Andzrej Harężlak powiedział m.in., że z olbrzymim zainteresowaniem wysłuchał wystąpienia Dyrektora Instytutu Prof. Zięby i gratuluje tak znakomitych osiągnięć, a także życzy spełnienia realizacji planów przedstawionych w „marzeniach" Dyrektora.
Wiceprezes PAN Prof. Marek Chmielewski, czł. koresp. PAN pogratulował osiągnięć Instytutu, a na zakończenie odczytał list gratulacyjny Prezesa PAN, prof. Michała Kleibera, czł. rzecz. PAN, który m. in. napisał:
- Z wielkim uznaniem odnoszę się do zasług twórców Instytutu, począwszy od profesora Aleksandra Krupkowskiego, założyciela Zakładu Metali, jak również wszystkich osób, które mają udział w jego powstaniu i rozwoju działalności. Dzięki ich pełnej zaangażowania pracy, jest to dziś Instytut o liczącym się dorobku naukowym i badawczym oraz doświadczonej i wysoko kwalifikowanej kadrze naukowej.
Wyniki badań Instytutu stanowią fundament do projektowania i wdrażania nowych technologii, korzystnych dla gospodarki i przyjaznych dla środowiska naturalnego. Wprowadziły one Instytut do wąskiego grona placówek liczących się w świecie i rozwijających szeroką współpracę naukową z partnerskimi instytucjami badawczymi i przemysłem, zarówno w kraju jak i za granicą.

Wręczone zostały także odznaczenia i medale. Na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk za zasługi dla rozwoju nauki Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: Marek Faryna, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Wojciech Maziarz, Piotr Ozga, Krzysztof Sztwiertnia; Brązowe Krzyże Zasługi: Piotr Panek, Janusz Pstruś.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Ewa Bełtowska-Lehman, Jan Dutkiewicz, Władysław Gąsior, Teresa Kozera, Zbigniew Krzyżak, Marek Lipiński, Krzysztof Pawlik, Andrzej Pawłowski, Andrzej Piątkowski, Witold Przybyło, Edward Tatara, Waldemar Wołczyński, Aldona Wrona, Wojciech Zakulski, Tadeusz Żaba; Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę: Grażyna Koźbiał, Zbigniew Świątek oraz Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę: Marek Pac, Celina Siudek.
Odznaczenia i medale w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyli Wicewojewoda Andrzej Haręźlak i Profesor Marek Chmielewski. W imieniu odznaczonych głos zabrał Profesor Jan Dutkiewicz.

Listy gratulacyjne przesłali:

Pani Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, która dzieli się osobistą refleksją, że „bez rozległej wiedzy naszych badaczy, ich pomysłowości i odwagi we wdrażaniu innowacyjnych idei wiele faktów otaczającej nas rzeczywistości pozostawałoby ciągle w sferze ułudnej mrzonki."

Pani Profesor Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, cieszy się, że IMIM, kontynuując dzieło Profesora Aleksandra Krupkowskiego - inicjatora i pierwszego dyrektora jednostki - nieprzerwanie prowadzi badania w dziedzinie nauk technicznych, wnosząc znaczący wkład do rozwoju nauki Polskiej.

Pan Profesor Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa, napisał: - dzisiejsze święto jest wspaniałą okazją, by wyrazić uznanie dla zapału, inwencji, wiedzy i zaangażowania wszystkich, którzy przez 60 lat poświęcają swój czas i wspierają i wspierają jego działania. Pełen podziwu dla Państwa aktywnej pracy badawczej i naukowej, gratuluję wypełnionej wspaniałymi osiągnięciami działalności.

Profesor Marian Kazimierzowski, Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, czł. koresp. PAN, m. in. pisze:
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN jest bardzo ważnym ośrodkiem naukowym i możecie poszczycić się wspaniałymi osiągnięciami naukowymi oraz inżynierskimi w zakresie szeroko pojętej inżynierii materiałowej i metalurgii. Placówka powołana przed sześćdziesięciu laty do prowadzenia badań we wspomnianym wyżej obszarze znakomicie wywiązuje się z powierzonego zadania i stale rozwija nowe kierunki badań, co zostało dostrzeżone i docenione również przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatnim rankingu.

Profesor Krzysztof Kurzydłowski - dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pragnie wyrazić swoje uznanie dla dotychczasowych prac Instytutu i życzy wielu lat dalszej tak znakomitej działalności.

Jego Eminencja ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz - Metropolita Archidiecezji Krakowskiej, życzy dalszego rozwoju na polu naukowym i owocnej działalności oraz Bożego błogosławieństwa i serdecznie pozdrawia wszystkich Uczestników Jubileuszowej Uroczystości.

Profesor Ryszard Tadeusiewicz, członek Korespondent PAN - prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, przesyła serdeczne gratulacje i życzy Instytutowi dalszych lat owocnej aktywności, a jego pracownikom satysfakcji płynącej z pracy dla dobra nauki.

Listy gratulacyjne również przesłali:

Profesor dr Honoris Causa Gunter Gottstein z Technicznego Uniwersytetu w Clausthal
Profesor Tadeusz Więckowski - rektor Politechniki Wrocławskiej
Profesor Andrzej Karbownik - rektor Politechniki Śląskiej
Profesor Jan Szmidt - rektor Politechniki Warszawskiej
Profesor Henryk Petryk, członek Korespondent PAN Przewodniczący Rady Naukowej IPPT PAN
Profesor Jan Maria Wójcicki, członek Korespondent PAN dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie
Profesor Andrzej Sawicki - dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
Profesor Jacek Koronacki - dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie
Profesor Zbigniew Nahorski - Dyrektor Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie
Profesor Józef Dubiński, członek korespondent PAN wraz z Profesor Krystyną Czaplicką w imieniu Głównego Instytutu Górnictwa
Profesor Leszek Dobrzański - dyrektor Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej
Dr Marek Szudrowicz - dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej
Profesor Piotr Kula - Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego
Profesor Ludomir Ślusarski z Politechniki Łódzkiej
Profesor Stanisław Wierzbiński z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Pan Józef Siwiec - Prezes Zarządu Zakładów Magnezytowych Ropczyce s.a.
Pan Andreas Nowak w imieniu Leica Microsystems w Wiedniu

Goście Jubileuszu wręczyli także medale honorowe i statuetki, między innymi:
„Primo Loco" Medal Honorowy Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z okazji Jubileuszu 60-lecia Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk przyznany przez Rektora Prof. Włodzimierza Kiernożyńskiego,
Medal Pamiątkowy Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie,
Statuetkę Omnia Pro Patria Wojskowej Akademii Technicznej z okazji Jubileuszu 60-lecia powołania Instytutu od Rektora-Komendanta WAT gen. brygady prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka,
Statuetkę Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu z okazji 60-lecia Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk od Dyrektora Instytutu dr inż. Leszka Bogdana.